Integritetspolicy för Sievi-koncernen

1. Allmänt

Sievi-koncernen (nedan kallad Sievi) dvs. Sievin Jalkine Ab, Sievi Marketing Ab, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH och Sievi-Tools Ab följer gällande lagstiftning om personuppgiftshantering och data-skydd i all sin verksamhet. Denna integritetspolicy beskriver Sievis dataskyddspraxis som gäller personuppgiftshantering. Policyn uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning samt följer dataskyddsmyndighetens riktlinjer.

2. Grunden för personuppgiftshanteringen

Insamling och behandling av personuppgifter sker alltid med personens medgivande eller på basis av den gällande lagstiftningen.

3. Vilka personuppgifter samlar vi

De personuppgifter som Sievi samlar in består av uppgifter som individerna lämnat frivilligt och uppgifter som Sievi har mottagit med stöd av lagstiftningen. De insamlade personuppgifterna in-kluderar uppgifter om arbetssökande, personal och kunder.

Dataskyddsrapporter har upprättats för Sievis personuppgiftsregister.

4. Hur vi använder personuppgifterna

Sievi använder personuppgifter enbart för syften som är förenliga med individens samtycke eller lagstiftningen.

5. Hur vi lagrar personuppgifterna

Sievi lagrar personuppgifterna endast under den föreskrivna tiden eller den tid som fastställts i la-gen. Därefter kommer uppgifterna att raderas på ett säkert sätt.

6. Överföring av personuppgifter

Sievi överför inte personuppgifter till tredje parter utan den berörda personens samtycke eller en rättsligt motiverad orsak. Uppgifter överförs inte heller utanför EU eller EES.

Om uppgifter överförs till tredje part på grund av kriterierna ovan, begär Sievi att mottagaren av data följer lagstiftningen om personuppgiftshantering och dataskydd och Sievis integritetspolicy eller motsvarande integritetsprinciper.

7. Skyddsåtgärder för personuppgiftshanteringen och radering av uppgifter

Elektroniska data skyddas med tekniska säkerhetsåtgärder såsom brandväggar, säkerhetsprogram, användarnamn och lösenord. Manuella data lagras i låsta utrymmen. Personuppgifter hanteras endast av personer vars arbetsuppgifter kräver detta. Tillgången till personuppgifter för andra personer har begränsats med tekniska skyddsåtgärder och genom att lagra fysiskt material i låsta utrymmen.

8. Riskbedömning av personuppgiftshanteringen

Sievi har bedömt riskerna med personuppgiftshanteringen och vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att minimera dem. Sievi utför kontinuerliga bedömningar av uppgiftshanteringen och data-skyddsriskerna.

9. Behovet och riktigheten av registeruppgifterna

Sievi samlar in och lagrar endast de nödvändiga personuppgifterna och strävar efter att hålla upp-gifterna i registret uppdaterade. Alla upptäckta brister och fel i registeruppgifterna korrigeras.

10. Kontroll och korrigering av uppgifterna

Alla som ingår i registret har rätt att se sina egna uppgifter i Sievis register och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Mer detaljerade anvisningar om kontroll och korrigering av uppgifter finns i sekretesspolicyn eller registerbeskrivningen.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Sievi följer aktivt förändringarna i dataskyddslagstiftningen och uppdaterar sin integritetspolicy vid behov enligt gällande dataskyddslagstiftning samt kraven för god personuppgiftshantering och dataskydd.

Denna integritetspolicy har senast uppdaterats den 25 maj 2018.

SIEVI-KONCERNEN

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tfn +35884881
info.se@sievi.com
www.sievi.com