Berättelsen om Sievi

Sievin Jalkine OY grundades år 1951 

Lauri Jokinen grundade företaget 1951 i Sievi stationsby genom att avlöna fyra skomakare för att tillverka skinnstövlar i ett litet torp. Som huvudprodukt valdes kort efter starten ut den produkt som senare skulle bli igenkänd av folket som: ”stöveln med gummispets”, som företaget sedan tillverkade ända fram till 2003.

Från skoma-karverkstad till industri-företag 1960–1970

Idén till skyddsskorna uppkom 1964 under ett besök vid Helsingfors skeppsdocka utifrån att det fanns ett behov av detta hos skeppsbyggarna och man beslutade att påbörja produktion av skyddsskor. Den första industrifastigheten färdigställdes 1963, och därefter har utökningarna av produktionslokaler och lager följt efter varandra, med cirka 10 års mellanrum.

Specialisering på skyddsskor på 1970-talet

Ett allmänt intresse för arbetssäkerhet väcktes inom industrin och Sievi hade då färdiga produkter för dessa behov. Sievi satsade kraftigt på att öka volymen och utbildade aktivt mer yrkeskunnig personal. 1976 överskred den dagliga produktionen 1 000 par.

Stegen mot internationalisering

På 1980-talet förstärktes exporten genom en företagsbutik i Sverige. Förutom Sverige var Norge och Danmark de huvudsakliga exportdestinationerna, men utöver dessa identifierades marknader också i Kanada, England och länderna i Centraleuropa. 1991 blev Sievi den första skyddsskotillverkare sitt inom Europa certifierade ISO 9001-kvalitetssystem, vilket innebar rätt att CE-märka hela sin kollektion av skyddsskor.  År 1997 lyckades Sievi som första europeiska skotillverkare certifiera sitt miljösystem enligt ISO 14001-standarden.

Sievi idag

Sievi idag

Sievi idag

Sievi är Nordeuropas största skotillverkare, och sysselsätter totalt cirka 500 arbetstagare. Sievis produktionsanläggningar är belägna i Sievi och i Oulais, och i dessa färdigställs årligen över 1,1 miljoner par skor. År 2021 var Sievi-koncernens omsättning 189 miljoner euro, exportandelen var 50 % och export skedde till totalt mer än 40 olika länder.

Sievis kollektion täcker mer än 200 produkter. För säkerställning av en snabb och säker leverans av produkterna har Sievi bl.a. investerat i lagerautomation: skolagret för 150 000 par fungerar helt automatiskt. Även i fortsättningen vill Sievi satsa på modern teknik och förbereda sig för framtiden genom att investera 15 miljoner euro på utbyggnad av produktions- och lagerlokalerna i Sievi. Investeringen kommer att innefatta automation som inte har använts tidigare inom branschen.

Utbyggnaden är avsedd att bli färdig hösten 2022 och därigenom växer Sievis fabriksyta från nuvarande 2,3 hektar till mer än 2,8 hektar.

Sievi i framtiden

Det 70-åriga arvet ger en stadig grund att bygga en ännu bättre framtid. Dessa kommande investeringar i produktionskompetens och modernare logistiksystem ger oss en möjlighet att stärka vår marknadsledande position i Nordeuropa. Vi är en pålitlig partner för både våra kunder och våra arbetstagare. En ansvarsfull tillverkning är en del av vårt handlingssätt och vi har förbundit oss att vara koldioxidneutrala före år 2035.

Vi på Sievi skapar innovation för ett hälsosammare och säkrare arbetsliv. Vi koncentrerar oss på att användarna av våra produkter ska må ännu bättre medan omvärlden förändras. Vi vill för vår del vara med och minska olycksfallen och satsa på att våra kunder ska få marknadens mest användarbekväma produkter även i framtiden.

Sievi ser modigt framåt. Vi har alltid gjort saker på vårt eget sätt – Sievis sätt. Därigenom har vi kunnat ge våra kunder en unik användarupplevelse, och detta arv vill vi vårda även i framtiden.

Sievi-Tools

PIONJÄRER INOM PRECISION

Vi erbjuder våra kunder snabb och flexibel maskinbearbetning, baserad på avancerad 3D-teknologi, såväl som sofistikerad gjutforms- och verktygstillverkning. Våra tillverkningsanläggningar är ISO 9001:2008-certifierade. Vi är en godkänd leverantör av mekaniska komponenter till Airbus. Se även sievitools.fi.

Sievi Tehdas Oulainen9

Sievis värden

Sievis värden

Säkerhet:

I Sievis verksamhet och produkter har säkerheten högsta prioritet. Sievis verksamhet bygger på säkra och beprövade goda arbetsmetoder. Sievis produkter främjar säkerheten på arbetsplatsen och på fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt innovativa och hållbara lösningar för sina produkter och service, vilka skapar mervärden för kunden.

 

Pålitlighet:

Sievi är en pålitlig partner och arbetsgivare som agerar målmedvetet, långsiktigt och på ett kundorienterat sätt. Sievi står bakom sina löften.

Effektivitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt och systematiskt mer effektiva praxis. De existerande resurserna används på lämpligt sätt genom att göra rätt saker så bra som möjligt för kundens nytta och för att behålla sin konkurrenskraft.

 

Sievis etiska riktlinjer

Vi ansluter oss till ansvarsfulla och etiska metoder. Gemensamma, etiskt godtagbara praxis förstärker pålitligheten på Sievis verksamhet och främjar transparens för vår verksamhet gentemot alla våra intressenter – kunder, personal och det omkringliggande samhället.

Sievis etiska riktlinjer

Vi ansluter oss till ansvarsfulla och etiska metoder. Gemensamma, etiskt godtagbara praxis förstärker pålitligheten på Sievis verksamhet och främjar transparens för vår verksamhet gentemot alla våra intressenter – kunder, personal och det omkringliggande samhället.

1. UPPFYLLANDE AV LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

 • Vi skall uppfylla den gällande lagstiftningen och avtal vi har gjort. 
 • Vi använder inga olagliga eller begränsande affärsmetoder.
 • Vi behandlar våra kunder, personal och andra intressenter lika och rättvist. 
 • Vi respekterar olika kulturella normer och lagliga förfaranden varhelst vi opererar.

2. ATT TA HAND OM ANSTÄLLDA

 • Vi behandlar alla våra medarbetare lika, enligt den internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. (UNGC 1) 
 • Vi tar hand om vår personals välbefinnande och säkerhet på arbetet. 
 • Vi accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen. (UNGC 6) 
 • Vi respekterar varandras integritet och sekretess för personlig information. 
 • Vi respekterar arbetstagarnas frihet att organisera sig professionellt. (UNGC 3)
 • Vi står mot tvångs- och barnarbetskraft. (UNGC 4 , 5 ) 
 • Vi förutsätter uppföljning av lag och mänskliga rättigheter också av våra leverantörer och andra samarbetspartner. (UNGC 2)

3. RESPEKT FÖR NATUREN

 • Vi följer i vår verksamhet miljömässiga och natur-relaterade lagar, regler, bestämmelser och förpliktelser. 
 • Vi optimerar bruk av råmaterial, energi och vatten, och minimerar avfallet. (UNGC 7)
 • Vi främjar återvinning av material och använder förnybara  naturresursser så långt som möjligt. (UNGC 9) 
 • Vår verksamhet uppfyller krav enligt ISO 14001 -miljösystem. (UNGC 8)

4. KVALITET

 • Vi tar ansvar för att våra produkter uppfyller de till dom ställda kvalitetskriterier och standarder. 
 • Vi försäkrar kvaliteten på våra produkter genom regelbunden kontroll och testning både i vårt eget testlaboratorium och i oberoende testanläggningar. 
 • Vår verksamhet är i enlighet med ISO 9001 kvalitetssystem.

5. INTEGRITET

 • Sievi eller sina medarbetare skall inte ge eller ta emot pengar eller gåvor av olämplig magnitud eller andra förmåner, som kan betraktas som försök att påverka beslutsfattandet. (UNGC 10)
 • Vår bokföning och dokument är punktliga och beskriver händelserna sanningsenligt.

6. SOCIAL PÅVERKAN

 • Vi opererar som en del av det omkringliggande samhället och deltar aktivt i diskussioner som gäller vårt eget industri.
 • Vi är engagerade i de beslutande organen av vårt industri.

7. UPPFYLLANDE AV DE ETISKA RIKTLINJERNA

 • Alla våra medarbetare måste följa företagets etiska riktlinjer.
 • Vi förutsätter att våra leverantörer, tjänsteleverantörer och underleverantörer följer etiska principer, alla existerande nationella lagar och internationella avtal, samt respekterar de mänskliga rättigheterna. 
 • Om företagsledningen blir medveten om att etiska riktlinjer har försummats, undersöks dessa anmälningar och när det behövs, vidtas lämpliga åtgärder för att rätta till situationen.

 

Certifkat

Certifkat

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM
Sievi har flera decenniers erfarenhet av tillverkning av skydds- och yrkesskor. Skyddsskorna har utvecklats utifrån de skyddskrav som ställs i olika arbetsmiljöer. Användarnas behov av komfort, användbarhet och tilltalande utseende på skorna har alltid varit tungt vägande faktorer vid produktutvecklingen.

ISO 14001 -MILJÖCERTIFIKAT
Nordeuropas ledande skyddsskotillverkare Sievin Jalkine Oy har som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett godkänt miljösystem som baserar sig på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljösystem är granskat och godkänt av Finlands Standardiseringsförbund. Miljösystemet täcker Sievi-koncernens hela verksamhet i Sievi och i Oulais samt skolning av personalen i koncernens försäljningsbolag och en garanterad information mellan företaget och dess kunder och underleverantörer såväl i hemlandet som utomlands.

Miljösystemets viktigaste målsättningar är att garantera en belåten kundkrets, att bevara arbets- och livsmiljön ren och sund, att optimera råmaterial-, vatten- och energiförbrukningen samt att minimera utsläppen och avfallsbelastningen och befrämja användningen och återanvändningen av förnyelsebara naturtillgångar. Sievin Jalkine Oy:s miljöpolitik är offentlig och bolagets alla intressegrupper informeras aktivt därom.

Det på ISO 14001 -standarden baserade miljösystemet är en betydande konkurrensfördel både på den inhemska och den europeiska marknaden. Genom att välja Sieviprodukter kan kunden försäkra sig om att varuleverantörens verksamhetsprinciper och materialanskaffningar är sådana att de av avfall orsakade verkningarna på miljön minimeras. Målet är att ständigt höja miljöskyddsnivån. Det pågår också en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens och produktionens inverkan på miljön.

ISO 45001 – LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ
Företagshälsovårds- och arbetarskyddssystemet vid Sievin Jalkine Oy uppfyller kraven i standarden ISO 45001.