Sievifabriken

Specialiseringen på skyddsskor samt en fortsatt utveckling av produkter och produktionsmetoder har visat sig vara en lyckad strategi. Samtidigt som tillverkningen av läderskor har ökat i Finland har företaget kunnat öka både produktionsvolym och antalet anställda. Företaget sysselsätter i detta nu cirka 500 personer, varav cirka 300 arbetar vid Sievifabriken.

För sin framgångsrika sysselsättnings- och personalpolitik och för sin effektiva arbetarskyddsverksamhet belönades företaget med Den Goda Arbetsgivarens Pris som utdelas av Arbetsministeriet.

I egenskap av Nordeuropas största skyddsskotillverkare och pionjär i branschen var Sievi den första skyddsskotillverkaren i Europa som år 1991 fick sitt ISO 9000 - kvalitetsystem certifierat. Lika så beviljades företaget som det första i Europa rätten att CE-märka hela sin skyddsskokollektion. I detta nu går 50 % av produktionen på export. I all Sieviproduktion anlitas inhemsk arbetskraft.

tehdas4

Oulaisfabriken

Den vid Sievin Jalkines fabrik i Oulainen ibruktagna direktinsprutningsgjutmetoden representerar den allra nyaste teknologin inom stövelproduktionen i hela världen. Förutom av Sievi, tillämpas denna metod endast av några få andra skofabriker i Europa. Den ifrågavarande Sievi-lättviktsstöveln är avsedd att användas i fuktiga förhållanden och tål olja och de flesta kemikalier. Lättviktstövlarna tillverkas av mikroporös polyuretan, vars mikrocellstruktur gör stövlarna ytterst lätta. Vid Sievin Jalkines fabrik i Oulainen tillämpas ett på ISO 9001 -standarden baserat kvalitetssystem och ett på ISO 14001 -standarden baserat miljösystem.

oulainen4

Sievi Tools


PIONJÄRER INOM PRECISION.

Vi erbjuder våra kunder snabb och flexibel maskinbearbetning, baserad på avancerad 3D-teknologi, såväl som sofistikerad gjutforms- och verktygstillverkning. Våra tillverkningsanläggningar är ISO 9001:2008-certifierade. Vi är en godkänd leverantör av mekaniska komponenter till Airbus. Se även sievitools.fi.

sievi tools4

Sievis värden

Sievis värden

Säkerhet:

I Sievis verksamhet och produkter har säkerheten högsta prioritet. Sievis verksamhet bygger på säkra och beprövade goda arbetsmetoder. Sievis produkter främjar säkerheten på arbetsplatsen och på fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt innovativa och hållbara lösningar för sina produkter och service, vilka skapar mervärden för kunden.

 

Pålitlighet:

Sievi är en pålitlig partner och arbetsgivare som agerar målmedvetet, långsiktigt och på ett kundorienterat sätt. Sievi står bakom sina löften.

Effektivitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt och systematiskt mer effektiva praxis. De existerande resurserna används på lämpligt sätt genom att göra rätt saker så bra som möjligt för kundens nytta och för att behålla sin konkurrenskraft.

 

Sievis etiska riktlinjer

Vi ansluter oss till ansvarsfulla och etiska metoder. Gemensamma, etiskt godtagbara praxis förstärker pålitligheten på Sievis verksamhet och främjar transparens för vår verksamhet gentemot alla våra intressenter – kunder, personal och det omkringliggande samhället.

Sievis etiska riktlinjer

Vi ansluter oss till ansvarsfulla och etiska metoder. Gemensamma, etiskt godtagbara praxis förstärker pålitligheten på Sievis verksamhet och främjar transparens för vår verksamhet gentemot alla våra intressenter – kunder, personal och det omkringliggande samhället.

1. Uppfyllande av lagar och förordningar

 • Vi skall uppfylla den gällande lagstiftningen och avtal vi har gjort. 
 • Vi använder inga olagliga eller begränsande affärsmetoder.
 • Vi behandlar våra kunder, personal och andra intressenter lika och rättvist. 
 • Vi respekterar olika kulturella normer och lagliga förfaranden varhelst vi opererar.

2. Att ta hand om anställda

 • Vi behandlar alla våra medarbetare lika, enligt den internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. (UNGC 1) 
 • Vi tar hand om vår personals välbefinnande och säkerhet på arbetet. 
 • Vi accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen. (UNGC 6) 
 • Vi respekterar varandras integritet och sekretess för personlig information. 
 • Vi respekterar arbetstagarnas frihet att organisera sig professionellt. (UNGC 3)
 • Vi står mot tvångs- och barnarbetskraft. (UNGC 4 , 5 ) 
 • Vi förutsätter uppföljning av lag och mänskliga rättigheter också av våra leverantörer och andra samarbetspartner. (UNGC 2)

3. Respekt för naturen

 • Vi följer i vår verksamhet miljömässiga och natur-relaterade lagar, regler, bestämmelser och förpliktelser. 
 • Vi optimerar bruk av råmaterial, energi och vatten, och minimerar avfallet. (UNGC 7)
 • Vi främjar återvinning av material och använder förnybara  naturresursser så långt som möjligt. (UNGC 9) 
 • Vår verksamhet uppfyller krav enligt ISO 14001 -miljösystem. (UNGC 8)

4. Kvalitet

 • Vi tar ansvar för att våra produkter uppfyller de till dom ställda kvalitetskriterier och standarder. 
 • Vi försäkrar kvaliteten på våra produkter genom regelbunden kontroll och testning både i vårt eget testlaboratorium och i oberoende testanläggningar. 
 • Vår verksamhet är i enlighet med ISO 9001 kvalitetssystem.

5. Integritet

 • Sievi eller sina medarbetare skall inte ge eller ta emot pengar eller gåvor av olämplig magnitud eller andra förmåner, som kan betraktas som försök att påverka beslutsfattandet. (UNGC 10)
 • Vår bokföning och dokument är punktliga och beskriver händelserna sanningsenligt.

6. Social påverkan

 • Vi opererar som en del av det omkringliggande samhället och deltar aktivt i diskussioner som gäller vårt eget industri.
 • Vi är engagerade i de beslutande organen av vårt industri.

7. Uppfyllande av de etiska riktlinjerna

 • Alla våra medarbetare måste följa företagets etiska riktlinjer.
 • Vi förutsätter att våra leverantörer, tjänsteleverantörer och underleverantörer följer etiska principer, alla existerande nationella lagar och internationella avtal, samt respekterar de mänskliga rättigheterna. 
 • Om företagsledningen blir medveten om att etiska riktlinjer har försummats, undersöks dessa anmälningar och när det behövs, vidtas lämpliga åtgärder för att rätta till situationen.

 

Historia

1950-Talet
Från skomakarverkstad till ett industriföretag
Sievin Jalkines urspungliga verksamhetsprincip var enkel och tydligt markerad. Till huvudartikel valdes gummistövel med läderskaft som på den tiden var den allmänt använda stöveltypen hos vanligt folk. Med dessa läderskaftade stövlar på fötterna byggde man upp Finland till ett industriland, och då man hunnit till slutet av 1950-talet hade Sievin Jalkine redan vuxit från en liten verkstad till ett industriföretag.

1960-Talet
Från tillverkare av gummistövlar med läderskaft till Finlands största stövelfabrik
Då efterfrågan på ovannämnda stöveltyp minskat blev läderstöveln Sievin Jalkines huvudprodukt. Detta innebar en modernisering av produktionen och en betydande utvidgning av produktionsutrymmena. Vid slutet av 1960-talet hade produktionen överstigit en årsvolym på 100 000 par.

1970-Talet
Stövelfabriken blev en banbrytare i tillverkning av skyddsskor
1970-talet var en brytningstid för arbetarskyddet. I Sievi hade man designat skyddsskor redan på 1960-talet, men den egentliga tillverkningen igångsattes på 1970-talet. Personalutbildningen och produktutvecklingen framhävdes kraftigt och mot slutet av årtiondet riktades blickarna redan på exportmarknaden.

1980-Talet
Sievis skyddsskors höga kvalitet och den omfattande kollektionen hade nått erkännande på exportmarknaden redan på 1970-talet. På 1980-talet förstärktes exporten genom ett företagsköp i Sverige. Förutom Sverige utgjorde Norge och Danmark huvudmål för exporten, men marknaderna sonderades även i Kanada, England och Centraleuropa. Då Sievin Jalkine fyllde 35 år kunde man redan blicka förhoppningsfullt mot framtiden.

1990-Talet
Specialiseringen på tillverkning av skyddsskor samt en kontinuerlig förbättring av produkter och produktionsmetoder har visat sig vara en lyckad strategi.

Allt medan tillverkningen av läderskor har minskat i Finland har företaget kunnat öka sin produktion och antalet anställda. Företaget sysselsätter i detta nu ca. 490 personer.. För sin framgångsrika sysselsättnings- och personalpolitik samt för sin effektiva arbetarskyddsverksamhet belönades bolaget år 1996 med Den Goda Arbetsgivarens Pris som utdelas av Arbetsministeriet.

Sievi var den första skyddsskotillverkaren i Europa som år 1991 i egenskap av Nordeuropas största och som pionjär i sin bransch fick sitt ISO 9000-kvalitetssystem certifierat. Lika så beviljades företaget rätten att CE-märka hela sin skyddsskokollektion som det första i Europa. I detta nu går 50% av produktionen på export. Alla Sieviprodukter tillverkas av inhemsk arbetskraft.
År 1997 har Sievin Jalkine Oy som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett godkänt miljösystem som baserar sig på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljösystem är granskat och godkänt av Finlands Standardiseringsförbund. Miljösystemet täcker Sievi-koncernens hela verksamhet i Sievi och i Oulainen samt skolning av personalen i koncernens försäljningsbolag och en garanterad information mellan företaget och dess kunder och underleverantörer så väl i hemlandet som utomlands.

 

historia3

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM

Sievi har flera decenniers erfarenhet av tillverkning av skydds- och yrkesskor. Skyddsskorna har utvecklats utifrån de skyddskrav som ställs i olika arbetsmiljöer. Användarnas behov av komfort, användbarhet och tilltalande utseende på skorna har alltid varit tungt vägande faktorer vid produktutvecklingen.

ISO 14001 -MILJÖCERTIFIKAT

Nordeuropas ledande skyddsskotillverkare Sievin Jalkine Oy har som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett godkänt miljösystem som baserar sig på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljösystem är granskat och godkänt av Finlands Standardiseringsförbund. Miljösystemet täcker Sievi-koncernens hela verksamhet i Sievi och i Oulais samt skolning av personalen i koncernens försäljningsbolag och en garanterad information mellan företaget och dess kunder och underleverantörer såväl i hemlandet som utomlands.

Miljösystemets viktigaste målsättningar är att garantera en belåten kundkrets, att bevara arbets- och livsmiljön ren och sund, att optimera råmaterial-, vatten- och energiförbrukningen samt att minimera utsläppen och avfallsbelastningen och befrämja användningen och återanvändningen av förnyelsebara naturtillgångar. Sievin Jalkine Oy:s miljöpolitik är offentlig och bolagets alla intressegrupper informeras aktivt därom.

Det på ISO 14001 -standarden baserade miljösystemet är en betydande konkurrensfördel både på den inhemska och den europeiska marknaden. Genom att välja Sieviprodukter kan kunden försäkra sig om att varuleverantörens verksamhetsprinciper och materialanskaffningar är sådana att de av avfall orsakade verkningarna på miljön minimeras. Målet är att ständigt höja miljöskyddsnivån. Det pågår också en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens och produktionens inverkan på miljön.

OHSAS 18001 – LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

Företagshälsovårds- och arbetarskyddssystemet vid Sievin Jalkine Oy uppfyller kraven i standarden OHSAS 18001.

 

luonto15