SIEVI LABORATORIO – MITÄ SIELLÄ TESTATAAN?

 

Sievin turva- ja ammattijalkineet täyttävät EN ISO 20345 (turvajalkineet) tai EN ISO 20347 (ammattijalkineet) standardien vaatimukset. Lisäksi turva- ja ammattijalkineet jaotellaan standardin mukaisiin suojaluokkiin, jotka määrittyvät jalkineen ominaisuuksien perusteella. Kaikki Sievin jalkinemallit testataan osana sertifiointiprosessia, missä ulkopuolinen testilaitos varmistaa, että jalkine täyttää EN ISO-standardin mukaiset vaatimukset. Lisäksi Sievillä on oma, korkeatasoinen testilaboratorio, jossa teemme jatkuvasti testauksia eri tuotemalleille sekä komponenteille.

SIEVI LABORATORIO – MITÄ SIELLÄ TESTATAAN?

 

Sievin turva- ja ammattijalkineet täyttävät EN ISO 20345 (turvajalkineet) tai EN ISO 20347 (ammattijalkineet) standardien vaatimukset. Lisäksi turva- ja ammattijalkineet jaotellaan standardin mukaisiin suojaluokkiin, jotka määrittyvät jalkineen ominaisuuksien perusteella. Kaikki Sievin jalkinemallit testataan osana sertifiointiprosessia, missä ulkopuolinen testilaitos varmistaa, että jalkine täyttää EN ISO-standardin mukaiset vaatimukset. Lisäksi Sievillä on oma, korkeatasoinen testilaboratorio, jossa teemme jatkuvasti testauksia eri tuotemalleille sekä komponenteille.

Taivutustesti eli viillon laajentuminen

Taivutustestissä, eli viillon laajentumisen testauksessa testataan jalkineen pohjan kestävyyttä. Testauksessa jalkineen pohjamateriaalia taivutetaan testilaitteessa 30 000 kertaa. Standardin mukaisessa testauksessa testipohjaan tehdään yksi 2 mm leveä viilto. Viilto ei saa taivutuksen seurauksena levitä kuin korkeintaan 4 mm, eikä pohja saa katketa taivutuksen seurauksena. Testillä kartoitetaan pohjan kestävyyttä tilanteessa, jossa pohjaan on tullut pieniä vaurioita.

Standardin mukaisen testin lisäksi Sievissä pohjat testataan myös pakkasolosuhteissa samalla testimenetelmällä, jotta voidaan varmistaa pohjan kestävyys myös talviolosuhteissa. Sievi testaa myös pohjan kovuuden pakkastestin yhteydessä, ennen ja jälkeen taivutuksen. Tällä pyritään varmistamaan se, että pohja ei kovetu liikaa pakkasessa. Tuotannossa olevaa PU-pohjamassaa testataan Sievissä päivittäin, jotta voidaan varmistua pohjamateriaalin tasalaatuisuudesta. Myös kumista valmistettuja pohjia testataan säännöllisesti.

1G6A2205

ESD-resistanssi

Suuri osa Sievin jalkineista on ESD hyväksyttyjä, eli ne purkavat hallitusti staattista sähkövirtaa. ESD-jalkineiden avulla voidaan ehkäistä herkkien elektronisten laitteiden tai komponenttien vaurioitumista. Turva- ja ammattijalkinestandardit edellyttävät jalkineelta antistaattisuutta, mutta Sievin lähtökohta on ensisijaisesti ESD-vaatimusten täyttyminen. ESD-ominaisuuden raja-arvot ovat antistaattisuutta tiukemmat. ESD-ominaisuutta tarkastellaan Sievissä laboratorion lisäksi myös tuotannossa jalkineiden viimeistelyssä ja lisäksi myös pohjallisten osalta.

 

 

Hankauksenkesto

Standardin mukaisissa testeissä jalkineen vuori testataan hankauksenkeston osalta. Sievin omassa laboratoriossa testataan kuitenkin usein myös päällismateriaalin sekä pohjallisten hankauksenkesto-ominaisuuksia. Hankaustestissä testilaite hankaa materiaalia kuivaa ja märkää hankausalustaa vasten ja testin jälkeen tarkastetaan, onko materiaalissa tapahtunut muutoksia. Standardin mukainen testi edellyttää kuivalla alustalla 51 200 kierrosta ja märällä alustalla 25 600 kierrosta. Sievissä testaamme materiaaleja kuitenkin usein paljon suuremmilla kierroksilla varmistuaksemme materiaalien kestävyydestä.

GORE-TEX-testaus

GORE-TEX-jalkineiden osalta vedenpitävyyden testausta suoritetaan säännöllisesti. Testejä suoritetaan valmistajan lisäksi myös Sievin tehtaalla. Tuotannossa olevista GORE-TEX-malleista otetaan viikoittain satunnaisotannalla jalkineita testattavaksi vedenpitävyyden osalta. Kaikki Sievin uudet GORE-TEX-mallit testataan lisäksi myös GORE-TEX:in omassa testauslaitoksessa.

 

Nahan vedenkeston testaus

Nahan vedenkesto-ominaisuutta tarkastellaan Sievissä säännöllisesti. Testissä nahka sijoitetaan vesialtaaseen tunnin ajaksi standardin vaatimusten mukaisesti ja testin jälkeen tarkastellaan, paljonko materiaali on imenyt kosteutta ja paljonko sitä on siirtynyt materiaalista läpi. Standardi asettaa testituloksille raja-arvot, jotka materiaalin tulee alittaa.

 

Liukkaustesti eli kitkakerrointesti

Liukkaustestillä selvitetään pohjan pitävyys eri olosuhteissa. Testissä jalkine asetetaan alustalle, johon on laitettu väliainetta, esimerkiksi glyserolia. Testilaite mittaa jalkineen kitkakertoimen, eli kuinka paljon kitkaa muodostuu jalkineen pohjan ja alustan välille. Jalkineesta voidaan testata koko pohja tai esimerkiksi pelkästään kannan tai päkiän alue. Kitkakertoimen tulee ylittää standardin mukainen raja-arvo. Sievin testilaboratoriossa testataan pohjan kitkakerroin standardin vaatimusten lisäksi myös jäisellä alustalla. Näin varmistutaan siitä, että jalkineet soveltuvat myös talvisiin olosuhteisiin. Testaamme Sievin laboratoriossa aina kaikki uudet pohjamateriaalit tai kun pohjan kuviointia uudistetaan.

Sievi Tehdas full 37

Hengittävyys

Sievin laboratoriossa on mahdollista testata myös jalkineen materiaalien hengittävyyttä. Testilaitteeseen voidaan säätää halutut olosuhteet lämpötilan ja ilmankosteuden osalta. Testissä tarkastellaan kahta eri ominaisuutta – paljonko materiaali päästää vesihöyryä läpi ja paljonko se imee kosteutta.

 

Pohjan lämmönkesto

Sievin laboratoriossa testataan myös jalkineiden pohjien lämmönkesto-ominaisuuksia. Kuumankestopohjien (HRO-pohja) testauksessa jalkineiden pohjan tulee kestää ehjänä (ei sulaa tai murtua), kun ne altistetaan 300°C yhden minuutin ajaksi.

Naulaanastumissuojan testaus

Sievin mallistossa on jalkineita kahdella erilaisella naulasuojalla: tekstiili ja teräs. Naulasuojien testaus riippuu testattavan naulasuojan materiaalista. Testin tavoitteena on varmistaa, että naulasuojasta ei pääse läpi standardin vaatimusten mukaiset naulat tai muut terävät esineet. Lisäksi omalla testauksellaan Sievi haluaa varmistaa, että naulasuojat säilyvät tasalaatuisina ja turvallisina erästä tai valmistajasta riippumatta.

 

Pohjakerrosten kiinnipysyvyys

Osassa Sievin jalkinemalleja on kaksikerrospohja ja tällaisten pohjien kerrosten kiinnipysyvyyden testaus on standardin edellytys. Testissä tarkastellaan vetolaitteen avulla, pysyvätkö eri pohjakerrokset toisissaan kiinni, kun laite vetää kerroksia erilleen. Kaksikerrospohjan testausta tehdään Sievissä jatkuvasti – otamme jokaisesta työvuorosta pohjia testattavaksi.

Koronjousto

Sievin laboratoriossa voidaan testata myös kengän koronjousto. Koronjousto on standardien EN ISO 20345 ja EN ISO 20347 vaatimus: jalkineen iskunvaimennuksen on oltava vähintään 20 J.

 

 

 

Turvakärjen puristustesti

Turvajalkineet, joissa on varvassuoja, tulee testata kärjen puristustestin osalta. Testissä turvakärjellä varustettuun jalkineeseen kohdistetaan 15 000 N puristusvoima. Puristuksen jälkeen tarkastellaan, paljonko jalkineen sisäpuolelle jäi tilaa. Standardi määrittää tähän tietyt raja-arvot, jotka jalkineen tulee täyttää testin jälkeen. Sievi testaa turvakärjet aina, mikäli tuotantoon tulee uusia turvakärkiä tai vaihdamme kärkien toimittajaa.

Lisäksi turvakärkiä testataan pudotustestin avulla, jossa 20 kg:n paino tiputetaan turvakärjen päälle metrin korkeudesta. Standardi määrittää myös tähän raja-arvot, paljonko kärjen sisälle tulee jäädä testin jälkeen vielä tilaa. Näillä testeillä pyritään varmistamaan, että mahdollisessa puristustilanteessa tai painavan esineen tippuessa jalkineen päälle, jalkaan ei tule vakavia vaurioita.

1G6A2196

Muita testejä

Sievin laboratoriossa on myös mahdollisuus tehdä muita testejä, jotka eivät kuulu standardin vaatimuksiin. Eri materiaalien, kuten sukkien tai jonkin päällismateriaalin pesunkestoa voidaan tarkastella pesukoneen avulla. Koko kengän taivutuskoneella voidaan tarkastella miten materiaalit kokonaisuudessaan toimivat käytännössä. Kone simuloi kävelyä ja siinä voidaan tarkastella samanaikaisesti sekä pohjan, päällisen ja esimerkiksi GORE-TEX-vuorin ominaisuuksia ja kestävyyttä.

 

Asiakkaiden kenkien testausta

Sievin testilaboratoriossa on mahdollista testata tietyiltä osin myös asiakkaiden jalkineita. GORE-TEX-kengät tai PU-saappaat on mahdollista toimittaa testattavaksi Sievin laboratorioon, mikäli epäilee niiden vuotavan. Jalkine säilyy täysin ehjänä testin ajan ja voidaan tämän jälkeen palauttaa asiakkaalle, mikäli vuotoa ei ilmene. Lisäksi Alaska Thermo -jalkineiden akkujen, pohjallisten, laturin ja koko lämmitysjärjestelmän toimivuus voidaan myös testata Sievin laboratoriossa ja tarvittaessa vaihtaa komponentit uusiin, mikäli näiden toimivuudessa havaitaan ongelmia.