Tietosuojakäytäntö

SIEVI-YHTIÖIDEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
 

1.       Yleistä

Sievi-yhtiöt (jäljempänä ”Sievi”), joihin kuuluvat Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH ja Sievi-Tools Oy, noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa Sievin noudattamia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietosuojaperiaatteita. Siinä on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset sekä tietosuojaviranomaisen antamat ohjeistukset.

2.       Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen perustuu aina henkilön antamaan suostumukseen tai muihin tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön oikeusperusteisiin kuten sopimukseen tai lakiin.

3.       Kerättävät henkilötiedot

Kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot koostuvat edellä mainittujen oikeusperusteiden nojalla saaduista tiedoista. Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa asiakastiedot, henkilöstötiedot ja työnhakijatiedot.

4.       Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään vain henkilön antaman suostumuksen tai lainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin.

5.       Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan tai lainsäädännön edellyttämän ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla.

6.       Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta tai lainsäädäntöön perustuvaa syytä. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle edellä mainituin perustein, edellytetään tietojen vastaanottajalta henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista sekä tämän tietosuojakäytännön tai vastaavien tietosuojaperiaatteiden noudattamista.

7.       Henkilötietojen suojaamistoimet ja tietojen hävittäminen

Sähköiset tiedot suojataan teknisillä suojaustoimenpiteillä kuten palomuurilla, suojausohjelmistolla, käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Manuaalista tietoaineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävät edellyttävät tietojen käsittelemistä. Muiden henkilöiden pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan teknisin suojaustoimenpitein sekä manuaalisen aineiston säilyttämisellä lukitussa tilassa.

8.       Rekisterin tietojen tarpeellisuus ja oikeellisuus

Vain tarpeellisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Rekisteritiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina. Havaitut rekisteritietojen puutteet ja virheet korjataan.

9.       Evästeet

Sievin verkkosivustoilla käytetään evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään parantamaan sivuston käyttökokemusta ja palveluita. Evästeillä kerätään myös tilastointia ja sivuston kehitystä varten. Lisäksi evästeiden avulla voidaan kohdentaa sivustokäynnin perusteella mainontaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja muilla kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus torjua evästeiden käyttö, mutta tällöin kaikki sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

10.      Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, oikaista, poistaa, rajata ja siirtää häntä koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja peruuttaa antamansa suostumus.

Edellä mainittuja toimenpiteitä koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna alla mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle.

11.      Tietosuojakäytännön muutokset

Sievi seuraa aktiivisesti tietosuojalainsäädännön muutoksia ja päivittää tarvittaessa tietosuojakäytäntöään vastaamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvän henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan vaatimuksia.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty 29.10.2021.

Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 Sievi As.
FINLAND

Puh. +358 8 4881
info@sievi.com
www.sievi.com

Yhteyshenkilö:
Ilkka Jokinen
Puh. +358 848 811 (Sievin Jalkine Oy:n vaihde)