Yritys

Sievin tehdas

Erikoistuminen turvajalkineisiin, sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien jatkuva kehittäminen ovat osoittautuneet onnistuneeksi strategiaksi. Samalla, kun nahkajalkineiden valmistus on Suomessa vähentynyt, on yhtiö pystynyt lisäämään tuotantoaan ja työvoimaansa.

Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä, joista Sievin tehtaalla työskentelee noin 300. Yhtiö on palkittu Työministeriön Hyvän Työnantajan -palkinnolla onnistuneen työllistämisen ja henkilöstöpolitiikan, sekä tehokkaan työsuojelutoiminnan ansiosta.

Pohjois-Euroopan suurimpana turvajalkinevalmistajana sekä alan edelläkävijänä Sievi sai vuonna 1991 ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana Euroopassa ISO 9000 -laatujärjestelmänsä sertifi oitua ja ensimmäisenä Euroopassa myös koko turvajalkinemallistolleen CE-merkintäoikeuden. Tällä hetkellä viennin osuus tuotannosta on 50%. Sievin kaikki tuotteet valmistetaan kotimaisella työllä.

Oulaisten tehdas

Oulaisten tehtaalla valmistetaan mm. Sievi-kevytsaappaita. Sievin Jalkineen Oulaisten tehtaan suoraruiskuvalumenetelmä on saapastuotannossa maailmanlaajuisesti uusinta teknologiaa. Euroopassa sitä käyttää vain muutama muu kenkätehdas Sievin Jalkine Oy:n lisäksi.

Kyseessä oleva Sievi-kevytsaapas on tarkoitettu kosteisiin olosuhteisiin, ja on öljyä sekä kemikaaleja kestävä. Kevytsaappaat valmistetaan mikrohuokoisesta polyuretaanista, jonka mikrosolurakenne tekee jalkineesta erittäin kevyen. Sievin Jalkineen Oulaisten tehtaalla noudatetaan ISO 9001 -standardiin pohjautuvaa laatujärjestelmää ja ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää.

Sievi ottaa vastuuta myös ympäristöstä

Sievin Jalkine Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana hyväksytyn ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Järjestelmä kattaa Sievi-Yhtiöiden koko toiminnan sekä konsernin myyntiyhtiöiden henkilöstön koulutuksen ja tiedonkulun varmistamisen yhtiön ja asiakkaiden sekä alihankkijoiden ja raaka-ainetoimittajien välillä niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Ympäristöjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen.

Sievi Tools Oy


EDELLÄKÄVIJÄ

Tarjoamme asiakkaillemme edistykselliseen 3D-tekniikkaan perustuvaa joustavaa ja nopeaa koneistuspalvelua sekä muottien ja työkalujen valmistusta. Toimintaamme ohjaa sertifi oitu laatujärjestelmä ISO 9001:2008. Olemme Airbusin hyväksymä mekaanisten osien toimittaja. Katso myös sievitools.fi

sievi tools

Sievin Arvot

Sievin Arvot

Turvallisuus:

Sievin toiminnassa ja tuotteissa turvallisuus on etusijalla. Sievin toiminta perustuu turvallisiin ja hyviksi todettuihin työtapoihin. Sievin tuotteet edistävät turvallisuutta työpaikoilla ja vapaa-aikana.

Innovatiivisuus:

Sievi kehittää jatkuvasti tuotteisiin ja palveluihin innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa.

Luotettavuus:

Sievi on luotettava yhteistyökumppani ja työnantaja, joka toimii määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Sievi seisoo lupaustensa takana.

Tehokkuus:

Sievi kehittää jatkuvasti ja järjestelmällisesti tehokkaampia toimintatapoja. Olemassa olevat resurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti tekemällä oikeita asioita mahdollisimman hyvin asiakkaan edun mukaisesti ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

 

Sievin eettiset ohjeet

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin toiminnan luotettavuutta ja edistävät toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Sievin eettiset ohjeet

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin toiminnan luotettavuutta ja edistävät toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

1. Lakien ja asetusten noudattaminen

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia.
 • Emme käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.
 • Kohtelemme asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme.

2. Työntekijöistä huolehtiminen

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.
 • Emme hyväksy työpaikallamme minkäänlaista syrjintää tai häirintää. (UNGC 6)
 • Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.
  Kunnioitamme työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC 3)
 • Vastustamme pakko- ja lapsityövoimaa. (UNGC 4, 5)
 • Odotamme lakien ja ihmisoikeuksien noudattamista myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. (UNGC 2)

3. Luonnon kunnioittaminen

 • Noudatamme toiminnassamme ympäristöön ja luontoon liittyviä lakeja, asetuksia, säännöksiä ja velvoitteita.
 • Optimoimme raaka-aineiden, energian ja veden käyttöä sekä minimoimme jätekuormitusta.
  (UNGC 7)
  Edistämme materiaalien kierrätystä ja käytämme uusiutuvia luonnonvaroja mahdollisuuksien mukaan. (UNGC 9)
 • Toimintamme täyttää ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimukset. (UNGC 8)

4. Laatu

 • Vastaamme siitä, että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja standardit.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun säännöllisellä seurannalla ja testauksella sekä omassa testauslaboratoriossamme että puolueettomissa testauslaitoksissa.
 • Toimintamme on ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaista.

5. Lahjomattomuus

 • Sievi tai sen työntekijät eivät anna tai vastaanota rahaa tai mitään sopimattoman suuruisia lahjoja tai muita etuuksia, joita voidaan pitää pyrkimyksenä vaikuttaa päätöksentekoon. (UNGC 10)
 • Kirjanpitomme ja asiakirjamme ovat täsmällisiä ja kuvaavat tapahtumia todenmukaisesti.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Toimimme osana ympäröivää yhteiskuntaa ja osallistumme omaa toimialaamme koskeviin keskusteluihin aktiivisesti.
 • Olemme mukana alan päätöksentekoelimissä.

7. Eettisten ohjeiden noudattaminen

 • Kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa yrityksen eettisiä ohjeita.
 • Edellytämme toimittajiemme, palveluntarjoajiemme ja alihankkijoidemme noudattavan eettisiä toimintatapoja, kaikkia voimassa olevia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavan ihmisoikeuksia.
 • Jos yritysjohdon tietoon tulee, että eettisiä ohjeita on laiminlyöty, ilmoitukset tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

 

Historia

1950-luku
Suutarin verstaasta teollisuusyritykseksi. Sievin Jalkine perustettiin yksinkertaiselle ja selkeälle toiminta-ajatukselle. Päätuotteeksi valittiin kumiteräsaapas, joka oli tavallinen koko kansan yleisjalkine. Kumiteräsaappaat jalassa Suomea rakennettiin teollistuneeksi maaksi ja 1950-loppuun ehdittäessä oli Sievin Jalkinekin jo kasvanut pienestä verstaasta teollisuusyritykseksi.

1960-luku
Kumiteräsaappaiden tekijästä Suomen suurimmaksi saapastehtaaksi. Kumiteräsaappaiden kysynnän vähentyessä Sievin Jalkineen päätuotteeksi muodostui nahkasaapas. Tämä merkitsi tuotannon nykyaikaistamista ja tuotantotilojen huomattavaa laajentamista. Vuosikymmenen vaihtuessa tuotanto ylitti 100 000 parin vuosivolyymiin.

1970-luku
Saapastehtaan muuttuminen turvakenkien valmistuksen uranuurtajaksi. Työsuojelu koki voimakkaan murroksen1970-luvulla. Sievissä oli suunniteltu turvakenkiä jo 1960-luvulla, mutta varsinainen tuotanto käynnistyi 1970-luvulla. Henkilökunnan koulutus ja turvakenkien tuotekehittely korostuivat voimakkaasti ja vuosikymmenen lopulla suunnattiin katseet jo vientimarkkinoille.

1980-luku
Sievin Jalkineen askeleet suunnattiin kohti kansainvälistymistä. Sieviläisten turvakenkien korkea laatu ja malliston laajuus oli saanut vientimarkkinoilla tunnustusta jo 1970-luvulla. 1980-luvulla vientiä tuettiin yrityskaupalla Ruotsissa. Norja ja Tanska olivat Ruotsin ohella päävientikohteita, mutta näiden lisäksi markkinoita tunnusteltiin myös Kanadaan, Englantiin ja Keski-Eurooppaan. Sievin Jalkineen täyttäessä 35 vuotta tulevaisuuteen voitiin luoda varsin toiveikkaat katseet.

1990-luku
Erikoistuminen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien jatkuva kehittäminen ovat osoittautuneet onnistuneiksi strategioiksi. Samalla, kun nahkajalkineiden valmistus Suomessa on pienentynyt, pystyi Sievi lisäämään tuotantoaan ja työvoimaansa. Sievi-konserni työllistää n. 490 henkilöä tehtaillaan ja myyntikonttoreissaan. Yhtiö palkittiin vuonna 1996 Työministeriön Hyvän Työnantajan -palkinnolla onnistuneen työllistämisen ja henkilöstöpolitiikan, sekä tehokkaan työsuojelutoiminnan ansiosta. Pohjois-Euroopan suurimpana turvajalkinevalmistajana sekä alan edelläkävijänä Sievi sai vuonna 1991 ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana Euroopassa ISO 9000 -laatujärjestelmänsä sertifioitua ja ensimmäisenä Euroopassa myös koko turvajalkinemallistolleen CE-merkintäoikeuden. Vuonna 1997 Sievi sai ISO 14000 -laatujärjestelmänsä sertifioitua. Tällä hetkellä viennin osuus tuotannosta on 50%. Sievin kaikki tuotteet valmistetaan kotimaisella työllä.

2000-luku
Uudistuksia, laajennuksia ja tuotannon voimakasta kasvua. Sievi-konserni jatkaa 2000-luvulla jo aikaisemmin hyväksi havaittua linjaa panostamalla tuotteiden ja tuotantomenetelmien jatkuvaan kehitykseen. Vuosi 2002 toi mukanaan monia muutoksia ja uudistuksia mm. syksyllä 2002 Lapuan Nahka Oy:n sekä CTE Nahka Oy:n liiketoiminta liitettiin Sievi-konserniin vahvistamaan ennestäänkin menestyksekästä yritysperhettä. Myös yrityksen Sievissä sijaitsevia toimitiloja ja konekantaa laajennettiin syksyn 2002 aikana ja näin positiivisten muutosten tuloksena konsernin työntekijämäärä nousi n. 560 henkilöön.

Vuonna 2009 yrityksen Sievissä sijaitsevat tuotantotilat laajenivat 4000 neliömetrillä, mikä on 40 % lisäys Sievin tehtaan tuotantotiloihin. Logistiikan joustavuuteen ja nopeuteen panostetiin ainutlaatuisella, täysin automatisoidulla logistiikkakeskuksella, mikä on lyhentänyt entisestään Sievin toimitusaikaa Sievistä asiakkaille.

historia

Avainlippu

Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle.
Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto, joka on toiminut suomalaisen osaamisen puolesta jo yli 95 vuotta.

Avainlippu

Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle.
Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto, joka on toiminut suomalaisen osaamisen puolesta jo yli 95 vuotta.

ISO 9001 -LAATUJÄRJESTELMÄ – TUNNUSTETTUA LAATUA

Sievi on eurooppalainen edelläkävijä tuotteidensa ja toimintansa kehittämisessä. Sievi sai Pohjois- Euroopan ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana sertifioidun laatujärjestelmän. Sievi toimii kattavan ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti ja se sai ensimmäisenä pohjoismaisena turvajalkinevalmistajana CE -merkinnän käyttöoikeuden. Nämä molemmat, jalkineiden laatua ja niiden ominaisuuksia koskevat merkinnät takaavat Sievin asiakkaille aina heidän tilaustensa mukaiset ja korkeatasoiset tuotteet.

ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Pohjois-Euroopan johtava turvajalkinevalmistaja Sievin Jalkine Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana hyväksytyn ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Sievin Jalkine Oy:n ympäristöjärjestelmä on Suomen Standardisoimisliiton tarkastama ja hyväksymä. Ympäristöjärjestelmä kattaa Sievi-Yhtiöiden koko toiminnan Sievissä ja Oulaisissa sekä konsernin myyntiyhtiöiden henkilöstön koulutuksen ja tiedonkulun varmistamisen yhtiön ja asiakkaiden sekä alihankkijoiden välillä niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Ympäristöjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen. Sievin Jalkine Oy:n ympäristöpolitiikka on julkinen kaikille yhtiön sidosryhmille ja siitä tiedotetaan aktiivisesti.

ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä on erittäin tärkeä kilpailuetu kotimaisilla ja eurooppalaisilla markkinoilla. Valitsemalla sieviläisiä tuotteita asiakas voi varmistua, että valitsemansa tavarantoimittajan materiaalihankinnoista ja tuotannosta syntyvien jätteiden ympäristövaikutukset on minimoitu. Tavoitteena on ympäristösuojelutason jatkuva parantaminen. Toiminnan ja tuotannon ympäristövaikutuksia myös seurataan jatkuvasti.

Valitse Sieviläinen, varmistut, että saat Suomessa valmistetun tuotteen. Samalla varmistat, että kenkien valmistusprosessi on ympäristöystävällinen ja kotimaisuuden kautta edistät myös suomalaista kengänvalmistustaitoa ja työllisyyttä.

OHSAS 18001 TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ

Sievin Jalkine Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä kattaa standardin OHSAS 18001 vaatimukset.

luonto14