Privacybeleid van de Sievi-bedrijven

1. Algemeen

De Sievi-bedrijven (hierna ”Sievi”), waartoe behoren Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH en Sievi-Tools Oy, volgen bij hun activiteiten de geldende wetgeving met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft de door Sievi gevolgde principes ten aanzien van gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de eisen van de EU-verordening (2016/679) en de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming alsmede de door de gegevensbeschermingsautoriteit verstrekte richtlijnen.

2. Beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op toestemming van de persoon of op andere rechtsbeginselen van de verordening en de wetgeving betreffende gegevensbescherming, zoals een overeenkomst of wet.

3. Te verzamelen persoonsgegevens

De verzamelde en te verwerken persoonsgegevens zijn verkregen op grond van de hiervoor genoemde rechtsbeginselen. De te verzamelen persoonsgegevens zijn onder meer gegevens van klanten, personeel en sollicitanten.

4. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarmee de persoon heeft ingestemd of die in overeenstemming zijn met de wetgeving.

5. Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode die de wetgeving daarvoor stelt en worden daarna op veilige wijze vernietigd.

6. Overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden zonder toestemming van de persoon of een op de wetgeving gebaseerde reden. Gegevens worden evenmin overgedragen aan landen buiten de EU of de EER.

Indien op voornoemde gronden gegevens worden overgedragen aan een derde partij, wordt van de ontvangende partij naleving van de wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en naleving van diens privacybeleid of overeenkomstige principes ten aanzien van gegevensbescherming geëist.

7. Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en vernietiging van gegevens

Elektronische gegevens worden beschermd met technische beschermingsmaatregelen zoals een firewall, beschermende software, gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging. Handmatig gegevensmateriaal wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen voor wie verwerking van de gegevens noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De toegang van andere personen tot persoonsgegevens wordt beperkt door beschermende technische maatregelen en door handmatig materiaal in een afgesloten ruimte te bewaren.

8. Noodzakelijkheid en juistheid van de gegevens in het register

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Getracht wordt de registergegevens juist en up-to-date te houden. Geconstateerde gebreken en fouten van de registergegevens worden gecorrigeerd.

9. Cookies

Sievi’s website maakt gebruikt van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Cookies worden gebruikt ter verbetering van de gebruikservaring en de diensten van de website. Door middel van cookies worden ook gegevens verzameld voor statistische doeleinden en voor het verder ontwikkelen van de website. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt voor gerichte reclame op bijvoorbeeld sociale media en websites van derden op basis van het bezoek aan onze website.

De gebruiker van de website kan het gebruik van cookies blokkeren, maar dan werken alle functies van de website mogelijk niet meer op de bedoelde wijze.

10. Rechten van de geregistreerde

De geregistreerde heeft het recht de in het register opgeslagen, op hem/haar betrekking hebbende gegevens te controleren, corrigeren, verwijderen, beperken en over te brengen. De geregistreerde heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en de door hem/haar gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek met betrekking tot voornoemde maatregel moet schriftelijk en ondertekend naar onderstaand adres worden gestuurd.

De geregistreerde heeft het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van persoonsgegevens.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Sievi volgt actief de wijzigingen in de wetgeving betreffende gegevensbescherming en zal haar privacybeleid zo nodig updaten zodat het blijft voldoen aan de geldende wetgeving en de eisen ten aanzien van goede verwerking van persoonsgegeven en gegevensbescherming.

Het privacybeleid is geüpdatet op 29-10-2021.

 

Sievin Jalkine Oy

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tel. +358 8 4881
info@sievi.com
www.sievi.com

Contactpersoon:

Ilkka Jokinen

Tel. +358 848 811 (centrale van Sievin Jalkine Oy)