Sievi arengulugu

Sievin Jalkine Oy asutati 1951. aastal

Lauri Jokinen asutas ettevõtte 1951.a. Sievi asulas. Selleks palkas ta neli kingseppa valmistama nahksaapaid väikeses majakeses. Töö edenedes kujunes peamiseks tooteks Soomes tookord kõigile tuntud universaalne jalats – kummist alaosaga säärsaabas, mida ettevõte tootis hiljem kuni 2003. aastani.

Kingsepatöökojast tööstusettevõtteks 1960-1970

Idee turvajalatsitest tekkis 1964. aastal Helsingi laevatehase külastamisel seoses laevaehitajate vajaduste selgitamisega ja siis otsustati alustada turvajalatsite tootmist. Esimene tööstushoone valmis 1963. aastal. Pärast seda on uusi tootmishooneid ja ladude juurdeehitusi kerkinud umbes iga 10 aasta tagant.

Spetsialiseerumine turvajalatsitele 1970ndatel aastatel

Tööstus hakkas pöörama suuremat tähelepanu tööohutusele ja Sievil olid selleks otstarbeks vajalikud tooted juba olemas. Sievi keskendus tootmismahu suurendamisele ja koolitas aktiivselt juurde professionaalset personali. Päevane toodangumaht ulatus 1976. aastal 1 000 paarini.

Sammhaaval rahvusvahelisele turule

1980ndatel aastatel suurenes eksport seoses ettevõtte laienemisega Rootsis. Norra ja Taani olid Rootsile lisaks põhilised ekspordiriigid, aga lisaks nendele uuriti eksportimisvõimalusi ka Kanadasse, Inglismaale ning Kesk-Euroopa riikidesse.

Sievi sai 1991. aastal esimese turvajalatsitootjana Euroopas ISO 9001 sertifikaadi oma kvaliteedisüsteemile ning CE märgistamisõiguse kogu oma turvajalatsikollektsioonile. 1997. aastal õnnestus Sievil sertifitseerida esimese Euroopa jalatsitootjana ISO 14001 standardile vastav keskkonnasüsteem.

Sievi täna

Sievi täna

Sievi täna

Sievi on Põhja-Euroopa suurim jalatsitootja, mille juured on Soome Põhja-Pohjanmaa maakonnas. Sievi jalatseid valmistab Soomes ligikaudu 500 töötajat. Tootmisüksused asuvad Sievis ja Oulainenis, kus jalatseid valmib igal aastal üle 1,1 miljoni paari. Oulaineni tehases valmistatakse muu hulgas kergsaapaid ning sealne pritsvalumeetod on saabaste tootmisel kogu maailmas uusim tehnoloogia. Euroopas kasutab seda lisaks Sievile vaid mõni muu jalatsitehas.

Sievi tootevalikus on üle 200 töötamiseks ja vaba aja veetmiseks sobivat toodet. Sievi kontserni 2022. aasta käive oli 161 miljonit eurot. Kõigist Sievi jalatsitest läheb eksporti üle 50 protsendi. Neid on eksporditud rohkem kui 40 eri riiki.

Toodete kiire ja tõhusa tarnimise kindlustamiseks tegi Sievi oma ajaloo suurima investeeringu 2020. aasta kevadel ja laiendus valmis 2023. aasta suvel. Tänu investeeringule laiendati Sievi tehase tootmis- ja laoruume märkimisväärselt ning tehaste pindala suurenes 2,3 hektarilt ühtekokku 2,8 hektarini.

Sievi tulevikus

70 aasta pikkused kogemused loovad tugeva aluse veelgi parema tuleviku jaoks. Järgnevate aastate investeeringud tootmisoskustesse ja kaasaegsematesse logistikasüsteemidesse tagavad omalt poolt võimaluse kindlustada turuliidri positsiooni Põhja-Euroopas. Oleme usaldusväärne koostööpartner nii klientidele kui ka oma töötajatele. Vastutustundlik tootmine on meie tegevuse tähtis osa ja me kohustume olema 2035. aastaks süsinikuneutraalne ettevõte. 

 Sievis rakendame me innovatilisi lahendusi tervislikuma ja ohutuma tööelu kindlustamiseks. Keskendume sellele, et meie toodete kasutajatel on veelgi parem olla ümbritseva keskkonna muutumisest hoolimata. Soovime omalt poolt osaleda õnnetusjuhtumite vähendamises ja anda oma panuse selleks, et meie kliendid saaksid turu kõige mugavamaid tooteid ka edaspidi. 

Sievi vaatab julgelt tulevikku. Oleme teinud kõike alati omal viisil – Sievi moodi. Nii oleme võinud pakkuda oma klientidele ainulaadset kasutajakogemust, mille traditsioone järgime ka tulevikus.

Sievi-Tools

TÄPSUSE TEERAJAJAD


Pakume oma klientidele kiiret ja paindlikku masintöötlemist, mis põhineb arenenud 3D-tehnoloogial, samuti keeruliste vormide ja tööriistade valmistamist. Meie tootmisüksustel on ISO 9001: 2008 sertifikaat. Me tarnime firmale Airbus heakskiidetud mehaanilisi komponente. Külastage ka veebilehte sievitools.fi.

Sievi Tehdas Oulainen17

Sievi väärtused

Sievi väärtused

OHUTUS:

Sievi tegevuse ja toodete puhul on ohutus esmatähtis. Sievi tegevus põhineb turvalistel ja läbiproovitud töömeetoditel. Sievi tooted edendavad töökoha ja vaba aja ohutust.

INNOVATSIOON:

Sievi arendab pidevalt uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi seoses oma toodete ja teenustega, mis toovad klientidele lisaväärtust.

USALDUSVÄÄRSUS:

Sievi on usaldusväärne partner ja tööandja, kes tegutseb otsustavalt, järjekindlalt ja kliendikeskselt. Sievi peab oma lubadustest kinni.

TÕHUSUS:

Sievi arendab pidevalt ja süstemaatiliselt efektiivsemaid tegutsemistavasid. Olemasolevaid ressursse kasutatakse nõuetekohaselt, tehes õigeid asju parimal võimalikul moel, kliendi huvides ja konkurentsivõime säilitamiseks.

 

Sievi eetikakoodeks

Me järgime vastutustundlikke ja eetilisi tavasid. Üldlevinud eetiliselt vastuvõetavad tavad tugevdavad Sievi tegevuse usaldusväärsust ja edendavad selle läbipaistvust kõigi sidusrühmade – klientide, personali ja ümbritseva ühiskonna – suhtes.

Sievi eetikakoodeks

Me järgime vastutustundlikke ja eetilisi tavasid. Üldlevinud eetiliselt vastuvõetavad tavad tugevdavad Sievi tegevuse usaldusväärsust ja edendavad selle läbipaistvust kõigi sidusrühmade – klientide, personali ja ümbritseva ühiskonna – suhtes.

ÕIGUS- JA HALDUSNORMIDE JÄRGIMINE

Me järgime kehtivaid õigusakte ja sõlmitud lepinguid. Me ei kasuta ebaseaduslikke ega piiravaid kaubandustavasid.
Kohtleme oma kliente, personali ja teisi sidusrühmi võrdselt ja õiglaselt. Austame eri kultuuride norme ja õiguspraktikat kõikjal, kus tegutseme.

TÖÖTAJATEST HOOLIMINE

Me kohtleme kõiki oma töötajaid võrdselt vastavalt rahvusvahelisele inimõiguste deklaratsioonile. (UNGC 1) Hoolitseme oma töötajate heaolu ja tööohutuse eest. Me ei aktsepteeri mis tahes diskrimineerimist ega ahistamist töökohal. (UNGC 6)
Me austame üksteise privaatsust ja isikuandmete konfidentsiaalsust. Austame töötajate vabadust professionaalselt organiseeruda. (UNGC 3) Oleme sunniviisilise ja laste tööjõu vastu. (UNGC 4, 5) Eeldame ka oma tarnijatelt ja teistelt partneritelt seaduste ja inimõiguste austamist. (UNGC 2)

LOODUSE AUSTAMINE

Oma tegevuses järgime keskkonna ja loodusega seotud seadusi, eeskirju, reegleid ja kohustusi. Optimeerime toorainete, energia ja vee kasutamist ning minimeerime jäätmete kogunemist. (UNGC 7) Edendame materjalide ringlussevõttu ja kasutame taastuvaid loodusvarasid nii palju kui võimalik. (UNGC 9) Meie tegevus vastab ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetele. (UNGC 8)

KVALITEET

Vastutame oma toodete standarditele ja kvaliteedinõuetele vastavuse eest. Tagame oma toodete kvaliteedi korrapärase jälgimise ja kontrolli kaudu nii meie enda katselaboris kui ka sõltumatutes katseasutustes. Meie tegevus on kooskõlas ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

AUSUS

Ei Sievi ega tema töötajad ei anna ega võta vastu raha ega kingitusi või muid ebasobiva väärtusega hüvesid, mida võib vaadelda kui katset mõjutada otsuse tegemist. (UNGC 10). Meie raamatupidamine ja dokumentatsioon on täpsed ja kirjeldavad sündmusi tõeselt.

SOTSIAALNE ROLL

Me tegutseme ümbritseva ühiskonna osana ja osaleme aktiivselt oma tegevusharu käsitlevates aruteludes. Me kuulume tegevusharu otsustusorganitesse.

EETIKAKOODEKSI JÄRGIMINE

Kõik meie töötajad peavad järgima ettevõtte eetikasuuniseid. Eeldame, et meie tarnijad, teenuseosutajad ja alltöövõtjad järgivad eetilisi tavasid, kõiki olemasolevaid riiklikke seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid ning austavad inimõigusi. Kui ettevõtte juhtkond saab teada, et eetikasuuniseid on eiratud, uuritakse aruandeid ja vajaduse korral võetakse kasutusele parandusmeetmed.

 

Sertifikaadid

Sertifikaadid

ISO 9001 KVALITEEDISÜSTEEM

Sievi on Euroopa jalatsitööstuse teerajaja toodete ja tegevuse arendamisel. Sievi oli esimene Põhja-Euroopa turvajalatsite tootja sertifitseeritud kvaliteedisüsteemiga ning töötab nüüd ulatusliku ISO 9001 süsteemi alusel. Sievi oli ka esimene Põhjamaade turvajalatsite tootja, kellele anti õigus kasutada CE-märgist. Need kaks kvaliteeti ja jalatsite omadusi puudutavat sümbolit on garantii Sievi klientidele, kes võivad olla kindlad, et nad saavad kõrgetasemelised tooted, mis vastavad täpselt tellimusele.

Sievi turva- ja professionaalsed jalatsid on ulatusliku teadus- ja arendustegevuse tulemus. Nendekonstrueerimine kätkeb endas vajadust võtta arvesse erinevate töökeskkondadega seotud nõudeid ning lihtsat ja mugavat kasutamist. Erilist tähelepanu on pööratud ka välimusele; seepärast näevad Sievi kingad ja saapad välja nagu tavalised jalatsid, kuigi need sisaldavad mitmeid ohutust suurendavaid detaile.

ISO 14001 KESKKONNASÜSTEEM

Sievin Jalkine Oy on esimene jalatsitehas Euroopas, kes on saanud ISO 14001 keskkonnasüsteemi sertifikaadi

Põhja-Euroopa juhtiva turvajalatsite tootjana oleme esimesed Euroopas, kes on rakendanud ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi. Soome standardiorganisatsiooni auditeeritud ja heakskiidetud süsteem hõlmab kogu Sievi ja Oulaineni tegevust, kontserni müügifirma personali koolitamist ning teabe edastamist ettevõtte, klientide, alltöövõtjate ja tarnijate vahel nii Soomes kui ka välismaal.

Meie keskkonnajuhtimissüsteem püüab tagada klientide rahulolu, puhta ja tervisliku keskkonna ning toorainete, vee ja energia optimaalse kasutamise. Selle eesmärk on ka vähendada heitkoguseid ja jäätmeid ning edendada taastuvate loodusvarade kasutamist ja ringlussevõttu. Kõigil huvirühmadel on juurdepääs meie keskkonnapoliitikale ja me teeme sellekohase teabe laialdaselt kättesaadavaks.

Standardil ISO 14001 põhinev keskkonnajuhtimissüsteem annab meile olulise konkurentsieelise nii Soome kui ka mandri turgudel. Kui meie kliendid valivad Sievi tooted, siis nad teavad, et tootmise keskkonnamõju on olnud minimaalsel tasemel. Meie eesmärk on keskkonnakaitse taseme järjepidev suurendamine.

Sievi peaks olema ka teie valik. Nii saate olla kindel, et ostetud jalatsid on valmistatud keskkonnasõbraliku tehnoloogia abil. Kiri „Made in Finland“ on tipptaseme garantii.

ISO 45001 TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE JUHTIMISÜSTEEMIDE STANDARD

Sievi tööohutust ja -tervishoidu juhitakse vastavalt standardile ISO 45001. Tervise- ja ohutusriske hinnatakse regulaarselt ning tööõnnetusi püütakse aktiivselt ennetada. Töötajate tervist jälgitakse ja töövõimet toetatakse koostöös töötervishoiuasutustega.

CE

Üleeuroopalise CE kvaliteedimärgiga märgistatud jalatsid vastavad standarditele EN ISO 20345 või EN ISO 20347.

LEATHER WORKING GROUP

Sievin Jalkine Oy on Leather Working Groupi liige. Loe lisaks siit.

 

TehtySuomMadeIn Sin cmyk ilman taustaa

Kiwa

ce 4 logo png transparentUKCA black fill

LWG Subscription Members.png