ANDMEKAITSEPOLIITIKA

1. Üldküsimused

Sievi-yhtiöt (tekstis allpool Sievi), kuhu kuuluvad Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH ja Sievi-Tools Oy, järgib oma tegevuses kehtivaid isikuandmete töötlust ja andmekaitset käsitlevaid seadusi. Käesolev andmekaitsepoliitika kirjeldab Sievi isikuandmete töötlusega seotud andmekaitsepõhimõtteid. Selles on võetud arvesse Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse (2016/679) ja riiklike andmekaitseseaduste nõudeid ning andmekaitseorganite juhiseid.

2. Isikuandmete töötlemise alused

Isikuandmete kogumine ja töötlemine põhineb alati inimese enda nõusolekul või muudel andmekaitse üldmääruses ja andmekaitseseadustes ette nähtud õiguslikel alustel nagu lepingul või seadusel.

3. Kogutavad isikuandmed

Kogutavad ja töödeldavad isikuandmed koosnevad eespool nimetatud õiguslikel alustel saadud andmetest. Kogutavad isikuandmed on muu hulgas kliendiandmed, personaliandmed ja tööotsijate andmed.

4. Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ainult inimese nõusolekul või seadusjärgsetel eesmärkidel.

5. Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse vaid vajaliku või seadustega ette nähtud aja jooksul, misjärel andmed hävitatakse ohutul viisil.

6. Isikuandmete loovutamine

Isikuandmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele ilma inimese enda nõusolekuta või seadusliku põhjuseta. Andmeid ei loovutata ka Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Kui andmeid loovutatakse kolmandale isikule eespool nimetatud alustel, eeldatakse, et andmete vastuvõtja järgib isikuandmete töötlust ja andmekaitset puudutavaid seadusi, samuti käesolevat andmekaitsepoliitikat või vastavaid andmekaitse põhimõtteid.

7. Isikuandmete kaitse ja andmete hävitamine

Elektroonilisi andmeid kaitstakse tehniliste kaitsemeetmetega, näiteks tulemüüriga, kaitseprogrammiga, kasutajatunnustega ja paroolidega. Paberkandjal statistilisi materjale säilitatakse lukustatud ruumis. Isikuandmeid töötlevad ainult need isikud, kelle tööülesanded eeldavad andmete töötlemist. Muude isikute juurdepääsu isikuandmetele piiratakse tehniliste kaitsemeetmete ning paberkandjal materjali säilitamisega lukustatud ruumis.

8. Registriandmete vajalikkus ja õigsus

Kogutakse ja töödeldakse ainult vajalikke andmeid. Registriandmed püütakse hoida õigete ja ajakohastena. Registriandmetes avastatud puudused ja vead parandatakse.

9. Registreeritu õigused

Registreeritul on õigus kontrollida, parandada, kustutada, piirata ja üle kanda teda puudutavaid registrisse salvestatud andmeid. Registreeritul on ka õigus keelata andmete töötlemist ja tühistada oma nõusolek.

Eelnimetatud toiminguid puudutav taotlus tuleb saata kirjalikult ja allkirjastatult allpool esitatud aadressile.

Registreeritul on õigus esitada isikukaitseandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseorganile.

10. Andmekaitsepoliitika muudatused

Sievi jälgib aktiivselt andmekaitseseaduste muudatusi ja uuendab vajaduse korral oma andmekaitsepoliitikat, et see vastaks kehtivale andmekaitseseadustikule ning hea isikuandmete töötlemise ja andmekaitse nõuetele.

Andmekaitsepoliitikat on uuendatud 6.5.2021.

Sievin Jalkine Oy

Korhosenkatu 24

FI-85310 Sievi As.

FINLAND

 

Tel +358 8 4881

info@sievi.com

www.sievi.com

 

Kontaktisik:

Ilkka Jokinen

Tel +358 848 811 (Sievin Jalkine Oy telefonikeskus)