Fabrikken i Sievi

Specialisering i sikkerhedsfodtøj og kontinuerlig udvikling af både produkter og produktionsmetoder har vist sig at være en vellykket strategi. Til trods for nedgangen i produktion af læderfodtøj i Finland har vi kontinuerligt kunnet øge vores produktion og antallet af medarbejdere. Vi beskæftiger i øjeblikket 500 personer, og som anerkendelse for vores bidrag til beskæftigelsen og et godt arbejdsmiljø modtog vi det finske Arbejdsministeriums pris DEN GODE ARBEJDSGIVER.

Sievi er den største producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa og pioner inden for branchen og vi fik som den første sikkerhedsfodtøjsproducent i Europa vores ISO 9000 kvalitetssystem certificeret allerede i 1991. Ligeledes var vi de første i Europa, der fik ret til CE-mærkning af hele vores kollektion af sikkerhedsfodtøj. 50 % af vores nuværende produktion går til eksport, og vi anvender udelukkende finsk arbejdskraft til fremstilling af vores produkter.

tehdas6

Fabrikken i Oulainen

Produktionslinjen for Sievis letvægtsstøvle blev indviet i 1996. Direct injection-metoden, der nu anvendes, repræsenterer den mest avancerede teknologi inden for støvlefremstilling i hele verden og er stadigvæk forholdsvis sjælden i Europa. Sievi letvægtsstøvlen, der er modstandsdygtig over for olie og kemikalier, er beregnet til brug i fugtige omgivelser. Den er fremstillet af mikrocelle polyurethan og er yderst let. Fabrikkens kvalitetssystem overholder ISO 9001 standarden, og dens miljøstyresystem ISO 14001 standarden.

oulainen6

Sievi Tools


Pionerer inden for præcision.


Vi tilbyder vores kunder hurtig og fleksibel maskinforarbejdning baseret på avanceret 3D teknologi, såvel som avanceret fabrikation af forme og værktøj. Vores fabrikationsanlæg er ISO 9001:2008 certificerede. Vi er godkendt leverandør af mekaniske komponenter til Airbus. Se også sievitools.fi.

sievi tools6

Sievis værdier

Sievis værdier

Sikkerhed:

Sikkerheden kommer først både i Sievis virksomhed og produkter. Sievis virksomhed bygger på sikre og gennemprøvede arbejdsmetoder. Sievis produkter fremmer sikkerheden på arbejdspladserne og i fritiden.

Nytænkning:

Sievi udvikler hele tiden innovative og bæredygtige løsninger til sine produkter og tjenester, som skaber værditilvækst for kunderne.

 

Pålidelighed:

Sievi er en pålidelig samarbejdspartner og arbejdsgiver, som arbejder målbevidst, langsigtet og kundeorienteret. Sievi står ved sine løfter.

Effektivitet:

Sievi udvikler løbende og systematisk mere effektive arbejdsmetoder. De eksisterende ressourcer anvendes hensigtsmæssigt ved at gøre de rigtige ting bedst muligt til fordel for kunden, og så konkurrenceevnen fastholdes.

 

Sievis etiske regelsæt

Vi overholder ansvarlige og etiske fremgangsmåder. Fælles, etisk acceptable fremgangsmåder styrker pålideligheden i Sievis virksomhed og fremmer virksomhedens gennemsigtighed over for alle vores interessegrupper: Kunderne, medarbejderne og samfundet som helhed.

Sievis etiske regelsæt

Vi overholder ansvarlige og etiske fremgangsmåder. Fælles, etisk acceptable fremgangsmåder styrker pålideligheden i Sievis virksomhed og fremmer virksomhedens gennemsigtighed over for alle vores interessegrupper: Kunderne, medarbejderne og samfundet som helhed.

Overholdelse af love og forordninger

Vi skal overholde den gældende lovgivning og vores indgåede aftaler. Vi benytter ingen ulovlige eller begrænsende forretningsmetoder. Vi behandler vores kunder, medarbejdere og andre interessegrupper ens og retfærdigt. Vi respekterer forskellige kulturelle normer og lovlige handlemåder overalt, hvor vi opererer.

Omsorg for medarbejderne

Vi behandler alle vores medarbejdere lige i overensstemmelse med den internationale Menneskerettighedserklæring. (UNGC 1)
Vi drager omsorg for vort personales trivsel og sikkerhed i arbejdet. Vi accepterer ingen former for diskriminering eller chikane på vores arbejdsplads. (UNGC 6) Vi respekterer hinandens integritet og fortrolighed i forbindelse med personlige oplysninger. Vi respekterer de ansattes frihed til at organisere sig fagligt. (UNGC 3) Vi er imod anvendelse af tvangs- og børnearbejdskraft. (UNGC 4 , 5 ) Vi forventer os også, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere overholder lovgivningen og menneskerettighederne. (UNGC 2)

Respekt for naturen

I vores virksomhed overholder vi miljømæssige og naturrelaterede love, forordninger, bestemmelser og forpligtigelser. Vi optimerer anvendelsen af råvarer, energi og vand, samtidig med at vi minimerer affaldsbelastningen. (UNGC 7)
Vi fremmer genindvinding af materialer og anvender så vidt muligt bæredygtige naturressourcer. (UNGC 9) Vores virksomhed opfylder kravene i miljøsystemet ISO 14001. (UNGC 8)

Kvalitet

Vi tager ansvar for, at vores produkter opfylder de stillede kvalitetskrav og standarder. Vi sikrer kvaliteten af vores produkter gennem regelmæssig kontrol og afprøvning både i vores eget prøvelaboratorium og hos uvildige prøveinstanser.
Vores virksomhed overholder ISO 9001-kvalitetssystemet.

Ubestikkelighed

Sievi eller deres medarbejdere hverken giver eller tager imod penge eller gaver af upassende størrelser eller andre ydelser, som kan betragtes som forsøg på at påvirke en beslutning. (UNGC 10) Vores bogføring og dokumenter er nøjagtige og beskriver hændelserne korrekt.

Samfundsmæssig indflydelse

Vi virker som en del af det omgivende samfund og deltager aktivt i de diskussioner, som berører vores eget erhvervsområde.
Vi er engageret i de besluttende organer inden for vores branche.

Overholdelse af de etiske regler

Alle vores medarbejdere skal overholde virksomhedens etiske regler. Vi forudsætter, at vores leverandører, tjenesteleverandører og underleverandører overholder de etiske principper, alle gældende nationale love og internationale aftaler samt respekterer menneskerettighederne. Hvis de kommer til virksomhedsledelsens kendskab, at de etiske regler har været misligholdt, undersøges disse indberetninger, og om nødvendigt træffes de fornødne foranstaltninger, som kan rette op på forholdet.

 

Historiske fodspor

1950’erne
Fra skomagerværksted til industrivirksomhed
Sievin Jalkines første produkt var gummistøvlen med læderskaft, der blev brugt over hele landet, da finnerne gav sig i kast med industrialiseringen. I slutningen af 50’erne var også Sievin Jalkine vokset fra et lille værksted til industrivirksomhed.

1960’erne
Fra gummistøvle med læderskaft til Finlands største støvlefabrik
Da efterspørgslen efter gummistøvler faldt, begyndte Sievin Jalkine at fremstille læderstøvler. Det indebar modernisering af produktionen og udvidelse af fabrikken. Ved årtiets slutning var årsproduktionen mere end 100 000 par.

1970’erne
Støvlefabrikanten bliver banebryder inden for sikkerhedsfodtøj
Arbejdsmiljøsikkerheden gennemgik en revolution i 70’erne, og Sievi gik i gang med at overføre sikkerhedsfodtøjsdesignet fra tegnebord til produktionslinje. Vi investerede store beløb i uddannelse af medarbejderne, forskning og produktudvikling, og ved årtiets slutning var vi parat til at kaste os ud på eksportmarkedet.

1980’erne
Sievis fodspor bliver internationale
Kvaliteten og udvalget af Sievi sikkerhedsfodtøj tiltrak sig hurtigt opmærksomhed også i udlandet, og i 80’erne åbnede vi et salgsselskab i Sverige – vores vigtigste eksportmarked. Andre vigtige eksportmarkeder var Norge og Danmark, men også Canada, Storbritanninen og Mellemeuropa så lovende ud. Da firmaet fyldte 35 år, kunne Sievi trygt rette blikket mod fremtiden.

1990’erne
Specialist i sikkerhedsfodtøj gennem kontinuerlig udvikling af produkter og produktionsmetoder

Til trods for nedgangen i produktion af læderfodtøj i Finland har vi kontinuerligt kunnet øge vores produktion og antallet af medarbejdere. Vi beskæftiger i øjeblikket 490 personer, og som anerkendelse for vores bidrag til beskæftigelsen og et godt arbejdsmiljø modtog vi det finske Arbejdsministeriums pris DEN GODE ARBEJDSGIVER i 1996.

Sievi er den største og mest avancerede producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa. I 1991 fik vi som den første sikkerhedsfodtøjsproducent i Europa certificeret vores ISO 9000 kvalitetssystem. Ligeledes var vi de første i Europa, der fik ret til CE-mærkning af hele vores kollektion af sikkerhedsfodtøj. 60 % af vores nuværende produktion går til eksport, og vi anvender udelukkende finsk arbejdskraft til fremstilling af vores produkter.

2000-tallet
Fornyelser, udvidelser og stigende produktion
Sievi-koncernen vil i 2000-tallet fortsætte med den linje, der allerede har vist vejen til succes, ved at investere i kontinuerlig forbedring af produkter og produktionsprocesser. 2002 bragte mange ændringer og fornyelser med sig; for eksempel blev læderfabrikken Lapuan Nahka Oy’s og CTE Leather Oy’s forretningsvirksomhed i efteråret 2002 lagt ind under Sievi-koncernen for at styrke den allerede succesrige virksomhedsfamilie. Desuden blev selskabets produktionsanlæg i Sievi og maskinparken udvidet i efteråret 2002, og antallet af medarbejdere i koncernen er således som resultatet af positive ændringer øget til 560 personer.

I 2009 bliver selskabets fabrik i Sievi udvidet med 4000 kvadratmeter, hvilket betyder en vækst på 40 % i produktionsanlægget i Sievi. Fleksibilitet og hastighed i logistikken forbedres ved hjælp af et enestående, fuldt automatiseret logistikcenter, der vil reducere leveringstiden for Sievis kunder yderligere.

historia5

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM

Anerkendt kvalitet

Sievi er en banebryder i den europæiske fodtøjsindustri, når det gælder produkt- og virksomhedsudvikling. Sievi var den første producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa, der fik et certificeret kvalitetssystem, og vores virksomhed er nu baseret på et omfattende ISO 9001 kvalitetssystem. Sievi var også den første nordiske sikkerhedsfodtøjsproducent, der fik ret til at anvende CE-mærket. Disse to symboler på høj kvalitet og fodtøjets egenskaber garanterer Sievis kunder, at de får produkter af høj kvalitet, der er fuldstændig i overensstemmelse med deres ordre.

Sikkerheden som ledestjerne

Sievis sikkerheds- og arbejdsfodtøj er resultatet af omfattende forskning og udvikling. Formgivningen kombinerer de krav, der stilles i forskellige arbejdsmiljøer, med brugskomfort. Der lægges også særlig vægt på udseendet; derfor ser Sievi sko og støvler ud som almindeligt fodtøj, selvom de indeholder en masse detaljer, der øger sikkerheden.

ISO 14001 MILJØSTYRESYSTEM

Sievin Jalkine Oy har som den første fodtøjsfabrik i Europa fået bevilget ISO 14001 miljøcertifikatet

Den førende producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa har som den første i Europa taget et miljøstyringssystem i brug, der overholder ISO 14001 standarden. Systemet, der er blevet kontrolleret og godkendt af Finlands Standardiseringsforbund, dækker hele virksomheden i Sievi og Oulainen, uddannelsen af koncernens salgspersonale og informationsudvekslingen mellem selskab, kunder, underleverandører og leverandører af råmaterialer både i Finland og i udlandet.

Vores miljøsystem har til formål at sikre en tilfreds kundekreds, et rent og sundt miljø og optimal udnyttelse af råstoffer, vand og energi samt at minimere udslip og affald og arbejde for anvendelse og genanvendelse af fornyelige naturressourcer. Alle interessegrupper har adgang til vores miljøpolitik, og vi informerer meget bredt om den.

Miljøstyresystemet, der er baseret på ISO 14001, giver os en vigtig konkurrencefordel både på det finske og det europæiske marked. Ved at vælge Sievi produkter kan vores kunder sikre sig, at miljøbelastningen har været minimal over hele linjen. Vores målsætning er en kontinuerlig forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet.

Du skulle også vælge Sievi. Så kan du være sikker på, at det fodtøj du køber er fremstillet ved hjælp af miljøvenlig teknologi. Made in Finland er din garanti for høj kvalitet.

OHSAS 18001 SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSSTYRINGSSYSTEM

Sievin Jalkine Oy’s sundheds- og sikkerhedsstyringssystem imødekommer kravene i OHSAS 18001-standarden.
 

luonto6