Sievis arv

Sievin Jalkine OY blev grundlagt i 1951

Lauri Jokinen grundlagde virksomheden i 1951 i stationsbyen Sievi ved at ansætte fire skomagere til at fremstille læderstøvler på sit lille husmandssted. Her blev hovedprodukt udviklet, der dengang var folkeligt kendt som et almindeligt fodtøj i Finland, nemlig støvlen med gummisnude, som virksomheden her efter fremstillede helt frem til 2003.

Fra skomagerværksted til industrivirksomhed 1960-1970

Ideen om sikkerhedsfodtøj opstod i 1964 under et besøg på Helsingfors Værft ud fra skibsbyggernes behov. Det blev besluttet at starte produktionen af sikkerhedsfodtøj. Den første industriejendom blev opført i 1963, udvidelserne af produktionsfaciliteterne og lagrene fulgte herefter hinanden med godt 10 års mellemrum.

Specialisering i sikkerhedsfodtøj i 1970’erne

Den almene interesse for arbejdssikkerhed blev vakt inden for industrien, og Sievi havde allerede dengang produkter klar til at imødekomme de daværende behov. Sievi satsede kraftigt på vækst volumen og uddannede aktivt mere faguddannet personale. Den daglige produktion kom op over 1.000 par i 1976.

Skridt mod internationalisering

I 1980’erne blev eksporten forstærket gennem et virksomhedsopkøb i Sverige. Hovedeksportmarkederne var foruden Sverige også Danmark og Norge, men ud over de markeder havde vi også følere ude i Canada,

England og de mellemeuropæiske lande. Sievi fik i 1991 som Europas første fabrikant af sikkerhedsfodtøj certificeret sit ISO 9001-kvalitetssystem samt retten til CE-mærkning af hele sortimentet af sikkerhedsfodtøj. I 1997 fik Sievi som den første europæiske fabrikant af fodtøj certificeret sit miljøsystem efter ISO 14001-standarden.

Sievi i dag

Sievi i dag

Sievi i dag

Sievi er i dag Nordeuropas største producent af fodtøj og har rødder i Norra Österbotten i Finland. Sievis fodtøj fremstilles i Finland af en arbejdsstyrke på ca. 500 medarbejdere. Fremstillingen sker på fabrikkerne i Sievi og Oulainen, hvor der produceres over 1,1 millioner par om året. På fabrikken i Oulainen fremstilles bl.a. Sievis lette støvler, og fabrikkens metode med direkte sprøjtestøbning er på verdensplan en ny teknologi inden for fremstillingen af støvler. I Europa er der kun ganske få andre skofabrikker, som anvender den ud over Sievi.

Sievis sortiment omfatter over 200 produkter, som både er beregnet til arbejdslivet og fritiden. I 2022 var Sievi-koncernens omsætning på 161 mio. euro. For fodtøjets del udgjorde eksporten 50%, og den gik til 40 forskellige lande.

For at sikre hurtig og effektiv levering af produkterne indledte Sievi de største investeringer i virksomhedens historie i foråret 2020 og udvidelsen var færdig i foråret 2023. Med investeringerne blev Sievis produktions- og lagerfaciliter på fabrikken udvidet betydeligt, og fabriksarealerne voksede fra 2,3 hektar til i alt 2,8 hektar.

Sievi i fremtiden

70 års arv og forhistorie giver et stabilt grundlag til at bygge en endnu bedre fremtid på. De kommende års investerin-ger i produktionsekspertise og et mere tidssvarende logistiksystem garanterer dermed muligheden for at befæste den markedsførende stilling i Nordeuropa. Både for vores kunder og vores medarbejdere er vi en pålidelig partner. En ansvarlig produktion er en del af vores handlemåde, og vi har forpligtet os til at være CO2-neutrale inden år 2035.

Hos Sievi skaber vi innovationer for et sundere og sikrere arbe-jdsliv. Vi fokuserer på, at brugerne af vores produkter skal have det endnu bedre, mens omverdenen er i forandring. For vores eget ved-kommende ønsker vi at være med til at mindske ulykkestilfældene og satse på, at vores kunder får markedets mest bruger rigtige produkter også i fremtiden.

Sievi vender modigt blikket fremad. Vi har altid gjort tingene på vores egen måde – Sievis måde. Dermed har vi kunnet give vores kunder en enestående brugeroplevelse, en arv vi værner om.

Sievi-Tools

Pionerer inden for præcision.


Vi tilbyder vores kunder hurtig og fleksibel maskinforarbejdning baseret på avanceret 3D teknologi, såvel som avanceret fabrikation af forme og værktøj. Vores fabrikationsanlæg er ISO 9001:2008 certificerede. Vi er godkendt leverandør af mekaniske komponenter til Airbus. Se også sievitools.fi.

Sievi Tehdas Oulainen11

Sievis værdier

Sievis værdier

Sikkerhed:

Sikkerheden kommer først både i Sievis virksomhed og produkter. Sievis virksomhed bygger på sikre og gennemprøvede arbejdsmetoder. Sievis produkter fremmer sikkerheden på arbejdspladserne og i fritiden.

Nytænkning:

Sievi udvikler hele tiden innovative og bæredygtige løsninger til sine produkter og tjenester, som skaber værditilvækst for kunderne.

 

Pålidelighed:

Sievi er en pålidelig samarbejdspartner og arbejdsgiver, som arbejder målbevidst, langsigtet og kundeorienteret. Sievi står ved sine løfter.

Effektivitet:

Sievi udvikler løbende og systematisk mere effektive arbejdsmetoder. De eksisterende ressourcer anvendes hensigtsmæssigt ved at gøre de rigtige ting bedst muligt til fordel for kunden, og så konkurrenceevnen fastholdes.

 

Sievis etiske regelsæt

Vi overholder ansvarlige og etiske fremgangsmåder. Fælles, etisk acceptable fremgangsmåder styrker pålideligheden i Sievis virksomhed og fremmer virksomhedens gennemsigtighed over for alle vores interessegrupper: Kunderne, medarbejderne og samfundet som helhed.

Sievis etiske regelsæt

Vi overholder ansvarlige og etiske fremgangsmåder. Fælles, etisk acceptable fremgangsmåder styrker pålideligheden i Sievis virksomhed og fremmer virksomhedens gennemsigtighed over for alle vores interessegrupper: Kunderne, medarbejderne og samfundet som helhed.

Overholdelse af love og forordninger

Vi skal overholde den gældende lovgivning og vores indgåede aftaler. Vi benytter ingen ulovlige eller begrænsende forretningsmetoder. Vi behandler vores kunder, medarbejdere og andre interessegrupper ens og retfærdigt. Vi respekterer forskellige kulturelle normer og lovlige handlemåder overalt, hvor vi opererer.

Omsorg for medarbejderne

Vi behandler alle vores medarbejdere lige i overensstemmelse med den internationale Menneskerettighedserklæring. (UNGC 1)
Vi drager omsorg for vort personales trivsel og sikkerhed i arbejdet. Vi accepterer ingen former for diskriminering eller chikane på vores arbejdsplads. (UNGC 6) Vi respekterer hinandens integritet og fortrolighed i forbindelse med personlige oplysninger. Vi respekterer de ansattes frihed til at organisere sig fagligt. (UNGC 3) Vi er imod anvendelse af tvangs- og børnearbejdskraft. (UNGC 4 , 5 ) Vi forventer os også, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere overholder lovgivningen og menneskerettighederne. (UNGC 2)

Respekt for naturen

I vores virksomhed overholder vi miljømæssige og naturrelaterede love, forordninger, bestemmelser og forpligtigelser. Vi optimerer anvendelsen af råvarer, energi og vand, samtidig med at vi minimerer affaldsbelastningen. (UNGC 7)
Vi fremmer genindvinding af materialer og anvender så vidt muligt bæredygtige naturressourcer. (UNGC 9) Vores virksomhed opfylder kravene i miljøsystemet ISO 14001. (UNGC 8)

Kvalitet

Vi tager ansvar for, at vores produkter opfylder de stillede kvalitetskrav og standarder. Vi sikrer kvaliteten af vores produkter gennem regelmæssig kontrol og afprøvning både i vores eget prøvelaboratorium og hos uvildige prøveinstanser.
Vores virksomhed overholder ISO 9001-kvalitetssystemet.

Ubestikkelighed

Sievi eller deres medarbejdere hverken giver eller tager imod penge eller gaver af upassende størrelser eller andre ydelser, som kan betragtes som forsøg på at påvirke en beslutning. (UNGC 10) Vores bogføring og dokumenter er nøjagtige og beskriver hændelserne korrekt.

Samfundsmæssig indflydelse

Vi virker som en del af det omgivende samfund og deltager aktivt i de diskussioner, som berører vores eget erhvervsområde.
Vi er engageret i de besluttende organer inden for vores branche.

Overholdelse af de etiske regler

Alle vores medarbejdere skal overholde virksomhedens etiske regler. Vi forudsætter, at vores leverandører, tjenesteleverandører og underleverandører overholder de etiske principper, alle gældende nationale love og internationale aftaler samt respekterer menneskerettighederne. Hvis de kommer til virksomhedsledelsens kendskab, at de etiske regler har været misligholdt, undersøges disse indberetninger, og om nødvendigt træffes de fornødne foranstaltninger, som kan rette op på forholdet.

 

Certifikater

Certifikater

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM
Anerkendt kvalitet
Sievi er en banebryder i den europæiske fodtøjsindustri, når det gælder produkt- og virksomhedsudvikling. Sievi var den første producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa, der fik et certificeret kvalitetssystem, og vores virksomhed er nu baseret på et omfattende ISO 9001 kvalitetssystem. Sievi var også den første nordiske sikkerhedsfodtøjsproducent, der fik ret til at anvende CE-mærket. Disse to symboler på høj kvalitet og fodtøjets egenskaber garanterer Sievis kunder, at de får produkter af høj kvalitet, der er fuldstændig i overensstemmelse med deres ordre.

Sikkerheden som ledestjerne
Sievis sikkerheds- og arbejdsfodtøj er resultatet af omfattende forskning og udvikling. Formgivningen kombinerer de krav, der stilles i forskellige arbejdsmiljøer, med brugskomfort. Der lægges også særlig vægt på udseendet; derfor ser Sievi sko og støvler ud som almindeligt fodtøj, selvom de indeholder en masse detaljer, der øger sikkerheden.

ISO 14001 MILJØSTYRESYSTEM

Sievin Jalkine Oy har som den første fodtøjsfabrik i Europa fået bevilget ISO 14001 miljøcertifikatet

Den førende producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa har som den første i Europa taget et miljøstyringssystem i brug, der overholder ISO 14001 standarden. Systemet, der er blevet kontrolleret og godkendt af Finlands Standardiseringsforbund, dækker hele virksomheden i Sievi og Oulainen, uddannelsen af koncernens salgspersonale og informationsudvekslingen mellem selskab, kunder, underleverandører og leverandører af råmaterialer både i Finland og i udlandet.

Vores miljøsystem har til formål at sikre en tilfreds kundekreds, et rent og sundt miljø og optimal udnyttelse af råstoffer, vand og energi samt at minimere udslip og affald og arbejde for anvendelse og genanvendelse af fornyelige naturressourcer. Alle interessegrupper har adgang til vores miljøpolitik, og vi informerer meget bredt om den.

Miljøstyresystemet, der er baseret på ISO 14001, giver os en vigtig konkurrencefordel både på det finske og det europæiske marked. Ved at vælge Sievi produkter kan vores kunder sikre sig, at miljøbelastningen har været minimal over hele linjen. Vores målsætning er en kontinuerlig forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet.

Du skulle også vælge Sievi. Så kan du være sikker på, at det fodtøj du køber er fremstillet ved hjælp af miljøvenlig teknologi. Made in Finland er din garanti for høj kvalitet.

ISO 45001 SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSSTYRINGSSYSTEM

Sievis arbejdssikkerhed og arbejdshygiejne styres i henhold til ISO 45001-standarden. Sundheds- og sikkerhedsrisici evalueres regelmæssigt, og der tilstræbes aktivt at forebygge arbejdsulykker. Personalets sundhedstilstand overvåges og arbejdsevnen støttes i samarbejde med bedriftssundhedstjenesten.

CE

Fodtøj, der er forsynet med det europæiske CE-kvalitetsmærke, opfylder kravene stillet i standarderne EN ISO 20345 eller EN ISO 20347.

LEATHER WORKING GROUP

Sievin Jalkine Oy er medlem af Leather Working Group. Læs mere om det her.

TehtySuomMadeIn Sin cmyk ilman taustaa

Kiwa

ce 4 logo png transparentUKCA black fill

LWG Subscription Members.png