Tietosuojakäytäntö

SIEVI-KONSERNIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Yleistä

Sievi-konserni (jäljempänä ”Sievi”), johon kuuluvat Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH ja Sievi-Tools Oy, noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa Sievin noudattamia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietosuojaperiaatteita. Siinä on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset sekä tietosuojasta vastaavan viranomaisen antamat ohjeistukset.

2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen perustuu aina henkilön antamaan suostumukseen tai voimassaolevaan lainsäädäntöön.

3. Kerättävät henkilötiedot

Sievin keräämät henkilötiedot koostuvat henkilöiden omalla suostumuksellaan toimittamista tiedoista sekä lainsäädäntöön perustuen Sievin käyttöön saamista tiedoista. Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa työnhakijatiedot, henkilöstötiedot ja asiakastiedot.

Sievin henkilötietorekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet.

4. Henkilötietojen käyttö

Sievi käyttää henkilötietoja vain henkilön suostumuksen tai lainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Sievi säilyttää henkilötietoja vain tarvittavan tai lainsäädännön edellyttämän ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Sievi ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta tai lainsäädäntöön perustuvaa syytä. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle edellä mainituin perustein, Sievi edellyttää tietojen vastaanottajalta henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista sekä Sievin tietosuojakäytännön tai vastaavien tietosuojaperiaatteiden noudattamista.

7. Henkilötietojen suojaamistoimet ja tietojen hävittäminen

Sähköiset tiedot suojataan teknisillä suojaustoimenpiteillä kuten palomuurilla, suojausohjelmistolla, käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Manuaalista tietoaineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävät edellyttävät tietojen käsittelemistä. Muiden henkilöiden pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan teknisin suojaustoimenpitein sekä manuaalisen aineiston säilyttämisellä lukitussa tilassa.

8. Henkilötietojen käsittelyn riskien arviointi

Sievi on arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi. Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvä riskienarviointi on Sievillä jatkuvaa.

9. Rekisterin tietojen tarpeellisuus ja oikeellisuus

Sievi kerää ja säilyttää vain tarpeellisia henkilötietoja sekä pyrkii pitämään rekisterin tiedot oikeina ja ajantasaisina. Havaitut rekisteritietojen puutteet ja virheet korjataan.

10. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Sievin rekisteristä häntä koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkemmat ohjeet tietojen tarkastamisesta ja korjaamisesta on annettu rekisteriä koskevassa tietosuoja- tai rekisteriselosteessa.

11. Tietosuojakäytännön muutokset

Sievi seuraa aktiivisesti tietosuojalainsäädännön muutoksia ja päivittää tarvittaessa tietosuojakäytäntöään vastaamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvän henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan vaatimuksia.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 25.5.2018.

SIEVI-KONSERNI

Korhosenkatu 24
FI-85310 Sievi As.
FINLAND

Puh. +358 8 4881
info@sievi.com
www.sievi.com