SIEVIS ETISKA RIKTLINJER

Vi ansluter oss till ansvarsfulla och etiska metoder. Gemensamma, etiskt godtagbara praxis förstärker pålitligheten på Sievis verksamhet och främjar transparens för vår verksamhet gentemot alla våra intressenter – kunder, personal och det omkringliggande samhället.

1. Uppfyllande av lagar och förordningar

 • Vi skall uppfylla den gällande lagstiftningen och avtal vi har gjort.
 • Vi använder inga olagliga eller begränsande affärsmetoder.
 • Vi behandlar våra kunder, personal och andra intressenter lika och rättvist.
 • Vi respekterar olika kulturella normer och lagliga förfaranden varhelst vi opererar.

2. Att ta hand om anställda

 • Vi behandlar alla våra medarbetare lika, enligt den internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. (UNGC 1)
 • Vi tar hand om vår personals välbefinnande och säkerhet på arbetet.
 • Vi accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen. (UNGC 6)
 • Vi respekterar varandras integritet och sekretess för personlig information.
 • Vi respekterar arbetstagarnas frihet att organisera sig professionellt. (UNGC 3)
 • Vi står mot tvångs- och barnarbetskraft. (UNGC 4 , 5 )
 • Vi förutsätter uppföljning av lag och mänskliga rättigheter också av våra leverantörer och andra samarbetspartner. (UNGC 2)

3. Respekt för naturen

 • Vi följer i vår verksamhet miljömässiga och natur-relaterade lagar, regler, bestämmelser och förpliktelser.
 • Vi optimerar bruk av råmaterial, energi och vatten, och minimerar avfallet. (UNGC 7)
 • Vi främjar återvinning av material och använder förnybara naturresursser så långt som möjligt. (UNGC 9)
 • Vår verksamhet uppfyller krav enligt ISO 14001 -miljösystem. (UNGC 8)

4. Kvalitet

 • Vi tar ansvar för att våra produkter uppfyller de till dom ställda kvalitetskriterier och standarder.
 • Vi försäkrar kvaliteten på våra produkter genom regelbunden kontroll och testning både i vårt eget testlaboratorium och i oberoende testanläggningar.
 • Vår verksamhet är i enlighet med ISO 9001 kvalitetssystem.

5. Integritet

 • Sievi eller sina medarbetare skall inte ge eller ta emot pengar eller gåvor av olämplig magnitud eller andra förmåner, som kan betraktas som försök att påverka beslutsfattandet. (UNGC 10)
 • Vår bokföning och dokument är punktliga och beskriver händelserna sanningsenligt.

6. Social påverkan

 • Vi opererar som en del av det omkringliggande samhället och deltar aktivt i diskussioner som gäller vårt eget industri.
 • Vi är engagerade i de beslutande organen av vårt industri.

7. Uppfyllande av de etiska riktlinjerna

 • Alla våra medarbetare måste följa företagets etiska riktlinjer.
 • Vi förutsätter att våra leverantörer, tjänsteleverantörer och underleverantörer följer etiska principer, alla existerande nationella lagar och internationella avtal, samt respekterar de mänskliga rättigheterna.
 • Om företagsledningen blir medveten om att etiska riktlinjer har försummats, undersöks dessa anmälningar och när det behövs, vidtas lämpliga åtgärder för att rätta till situationen.