SIEVIS ETISKE RETNINGSLINJER

Vi benytter ansvarlige og etiske framgangsmåter. Felles, etisk akseptable driftsrutiner styrker påliteligheten til Sievis virksomhet og gjør vår virksomhet mer gjennomsiktig i forholdet til alle våre interessegrupper – kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss.

1. Overholdelse av lover og regler

 • Vi følger gjeldende lovgivining og overholder alle avtaler vi har inngått.
 • Vi benytter ingen ulovlige eller begrensende forretningsmetoder.
 • Vi behandler kunder, ansatte og andre interessegrupper likt og rettferdig.
 • Vi respekterer normene i forskjellige kulturer og lovlige framgangsmåter overalt hvor vi har virksomhet.

2. Ivaretaking av de ansatte

 • Vi behandler alle våre ansatte likt i samsvar med den internasjonale menneskerettighetserklæringen. (UNGC 1)
 • Vi sørger for trivselen og sikkerheten til våre ansatte i arbeidet.
 • Vi godtar ingen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. (UNGC 6)
 • Vi respekterer hverandres privatliv og konfidensialiteten av personlige opplysninger.
 • Vi respekterer de ansattes frihet til faglig å organisere seg. (UNGC 3)
 • Vi er i mot tvangs- og barnearbeid. (UNGC 4 , 5 )
 • Vi forventer også at våre leverandører og andre samarbeidspartnere overholder loven og menneskerettighetene. (UNGC 2)

3. Respekt for naturen

 • Vi overholder lovene, forskriftene, reglene og forpliktelsene knyttet til miljøet og naturen i vår virksomhet.
 • Vi optimerer bruken av råstoffer, energi og vann og minimerer avfallsmengden. (UNGC 7)
 • Vi fremmer resirkulasjon av materialer og bruker fornybare naturressurser så langt det er mulig. (UNGC 9)
 • Vår virksomhet oppfyller kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001. (UNGC 8)

4. Kvalitet

 • Vi er ansvarlige for at våre produkter oppfyller de kvalitetskrav og standarder som er fastsatt for dem.
 • Vi sikrer kvaliteten på våre produkter med regelmessig oppfølging og testing både ved vårt eget testlaboratorium og ved uavhengige testanlegg.
 • Vår virksomhet er i samsvar med kvalitetssystemet ISO 9001.

5. Ukrenkelighet

 • Sievi eller ansatte ved Sievi verken gir eller tar i mot penger eller gaver av upassende størrelse eller andre fordeler, som kan anses som en intensjon om å påvirke beslutningsprosessen. (UNGC 10)
 • Vårt regnskap og våre dokumenter er nøyaktige og beskriver hendelsene på en realistisk måte.

6. Samfunnsmessig innflytelse

 • Vi fungerer som en del av samfunnet rundt oss og deltar aktivt i debatter knyttet til vårt eget virksomhetsområde.
 • Vi er med i bransjens beslutningsorganer.

7. Overholdelse av etiske retningslinjer

 • Alle våre ansatte må overholde bedriftens etiske retningslinjer.
 • Vi forutsetter at våre leverandører, tjenestetilbydere og underleverandører følger etisk praksis, alle gjeldene nasjonale lover og internasjonale avtaler i tillegg til at de respekterer menneskerettighetene.
 • Hvis bedriftens ledelse får vite om at de etiske retningslinjene er brutt, undersøker vi saken og setter ved behov i gang tiltak for å rette opp situasjonen.