Sievifabrikken

Spesialiseringen på vernesko samt en fortsatt utvikling av produkter og produksjonsmetoder har vist seg å være en vellykket strategi. Samtidig som produksjonen av lærsko har økt i Finland har selskapet klart å øke både produksjonsvolum og antall ansatte. Selskapet sysselsetter 470 personer, hvor cirka 300 arbeider ved Sievifabrikken.

For sin fremgangsrike sysselsetnings- og personalpolitikk samt for sin effektive arbeidsvernvirksomhet ble selskapet belønnet med Den Gode Arbeidsgiverens Pris som deles ut av Arbeidsministeriet i Finland.

Som Nord-Europas største verneskoprodusent og den første i bransjen var Sievi den første verneskoprodusenten i Europa som i 1991 fikk sitt ISO 9000 - kvalitetsystem sertifisert. Selskapet ble også innvilget, som det første i Europa, rettigheten til å CE-merke hele sin verneskokolleksjon. Av dette går nå 50 % av produksjonen på eksport. I all Sieviproduksjon brukes lokal arbeidskraft.

tehdas5

Oulaisfabrikken

Sievin Jalkines fabrikk i Oulainen igangsatte direktinnsprøytings- og støpemetoden og representerer med dette den aller nyeste teknologien innenfor støvelproduksjon i verden. Utenom Sievi, brukes denne metode av kun noen få andre skofabrikker i Europa. Ovennevnte Sievi-lettvektsstøvel har et bruksområde innenfor fuktige forhold og tåler olje og de fleste kjemikalier. Lettvektstøvlene produseres i mikrocelle materialet polyuretan. Mikrocellkonstruksjonen gjør at støvlene blir meget lette. Ved Sievin Jalkines fabrikk i Oulainen er produksjonen basert på ISO 9001 -standardens kvalitetssystem og på ISO 14001 -standardens miljøsystem.

oulainen5

Sievi Tools

PIONERER INNENFOR PRESISJON

VI tilbyr kundene våre rask og fleksibel maskinbearbeiding, basert på avansert 3D-teknologi, så vel som sofistikert modellerings- og verktøyproduksjon. Våre produksjonsanlegg er ISO 9001:2008-sertifisert. Vi er en godkjent leverandør av mekaniske komponenter for Airbus. Se også sievitools.fi.

sievi tools5

Sievis verdier

Sievis verdier

Sikkerhet:

I Sievis virksomhet og produkter står sikkerheten øverst. Sievis virksomhet baserer seg på sikre og velfungerende arbeidsrutiner. Sievis produkter fremmer sikkerheten på arbeidsplassen og i fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvikler kontinuerlig innovative og holdbare løsninger for produkter og tjenester, hvilket skaper merverdi for kunden.

Pålitelighet:

Sievi er en pålitelig samarbeidspartner og arbeidsgiver, som arbeider målbevisst, langsiktig og kundeorientert. Sievi står for sine løfter.

Effektivitet:

Sievi utvikler kontinuerlig og systematisk mer effektive driftsrutiner. De tilgjengelige ressursene utnyttes hensiktsmessig ved å gjøre riktige ting på best mulig måte i samsvar med kundens interesser og for å opprettholde konkurranseevnen.

 

Sievis etiske retningslinjer

Vi benytter ansvarlige og etiske framgangsmåter. Felles, etisk akseptable driftsrutiner styrker påliteligheten til Sievis virksomhet og gjør vår virksomhet mer gjennomsiktig i forholdet til alle våre interessegrupper – kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss.

Sievis etiske retningslinjer

Vi benytter ansvarlige og etiske framgangsmåter. Felles, etisk akseptable driftsrutiner styrker påliteligheten til Sievis virksomhet og gjør vår virksomhet mer gjennomsiktig i forholdet til alle våre interessegrupper – kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss.

Overholdelse av lover og regler

Vi følger gjeldende lovgivining og overholder alle avtaler vi har inngått. Vi benytter ingen ulovlige eller begrensende forretningsmetoder. Vi behandler kunder, ansatte og andre interessegrupper likt og rettferdig. Vi respekterer normene i forskjellige kulturer og lovlige framgangsmåter overalt hvor vi har virksomhet.

Ivaretaking av de ansatte

Vi behandler alle våre ansatte likt i samsvar med den internasjonale menneskerettighetserklæringen. (UNGC 1) Vi sørger for trivselen og sikkerheten til våre ansatte i arbeidet. Vi godtar ingen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. (UNGC 6) Vi respekterer hverandres privatliv og konfidensialiteten av personlige opplysninger. Vi respekterer de ansattes frihet til faglig å organisere seg. (UNGC 3) Vi er i mot tvangs- og barnearbeid. (UNGC 4 , 5 ) Vi forventer også at våre leverandører og andre samarbeidspartnere overholder loven og menneskerettighetene. (UNGC 2)

Respekt for naturen

Vi overholder lovene, forskriftene, reglene og forpliktelsene knyttet til miljøet og naturen i vår virksomhet. Vi optimerer bruken av råstoffer, energi og vann og minimerer avfallsmengden. (UNGC 7) Vi fremmer resirkulasjon av materialer og bruker fornybare naturressurser så langt det er mulig. (UNGC 9). Vår virksomhet oppfyller kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001. (UNGC 8)

Kvalitet

Vi er ansvarlige for at våre produkter oppfyller de kvalitetskrav og standarder som er fastsatt for dem. Vi sikrer kvaliteten på våre produkter med regelmessig oppfølging og testing både ved vårt eget testlaboratorium og ved uavhengige testanlegg. Vår virksomhet er i samsvar med kvalitetssystemet ISO 9001.

Ukrenkelighet

Sievi eller ansatte ved Sievi verken gir eller tar i mot penger eller gaver av upassende størrelse eller andre fordeler, som kan anses som en intensjon om å påvirke beslutningsprosessen. (UNGC 10)
Vårt regnskap og våre dokumenter er nøyaktige og beskriver hendelsene på en realistisk måte.

Samfunnsmessig innflytelse

Vi fungerer som en del av samfunnet rundt oss og deltar aktivt i debatter knyttet til vårt eget virksomhetsområde.
Vi er med i bransjens beslutningsorganer.

Overholdelse av etiske retningslinjer

Alle våre ansatte må overholde bedriftens etiske retningslinjer.
Vi forutsetter at våre leverandører, tjenestetilbydere og underleverandører følger etisk praksis, alle gjeldene nasjonale lover og internasjonale avtaler i tillegg til at de respekterer menneskerettighetene. Hvis bedriftens ledelse får vite om at de etiske retningslinjene er brutt, undersøker vi saken og setter ved behov i gang tiltak for å rette opp situasjonen.

 

Sievi´s fremdrift og fremgang

1950-Tallet
Fra skomakerverksted til stor industribedrift.
Sievin Jalkines opprinnelige prinsipp som virksomhet var enkel og tydelig markert. Som hovedprodukt ble det valgt gummistøvel med skaft av lær som på den tiden var den vanligste brukte støveltypen for mannen i gaten. Med disse støvlene med skaft av lær på føttene bygget man opp Finland til et industriland. I slutten av 50-tallet hadde Sievin Jalkine allerede vokst fra et lite verksted til en industribedrift.

1960-Tallet
Fra å være produsent av gummistøvler med skaft av lær til Finlands største støvelfabrikk. Da etterspørselen på ovennevnte støveltype minsket ble støvelen av lær Sievin Jalkines hovedprodukt. Dette medførte en modernisering av produksjonen og en betydelig utvidelse av produksjonsarealene. Ved slutten av 1960-tallet hadde produksjonen oversteget en volum på årsbasis på 100 000 par.

1970-Tallet
Støvelfabrikken ble en banebryter på produksjon av vernesko.
1970-tallet ble en rennesans for arbeidervern. I Sievi hadde man designet vernesko allerede på 1960-tallet, men den egentlige produksjonen ble startet på 1970-tallet. Utdannelse av personal og produktutviklingen ble fremhevet kraftig og mot slutten av 70-tallet ble blikkene allerede rettet mot eksportmarkedet.

1980-Tallet
Sievis høye kvalitet på vernesko og den omfattende kolleksjonen hadde blitt anerkjent i eksportmarkedet allerede på 1970-tallet. Under 1980-tallet styrket eksporten seg gjennom kjøp av en bedrift i Sverige. Utenom Sverige utgjorde Norge og Danmark hovedmål for eksporten, men markedet ble også undersøkt i Canada, England og Sentral Europa. Da Sievin Jalkine ble 35 år kunne man allerede se inn i fremtiden med stort håp.

1990-Tallet
Spesialiseringen på produksjon av vernesko, samt en kontinuerlig forbedring av produktene og produksjonsmetoder har vist seg å være en vellykket strategi.
Til tross for at produksjonen av lær sko i Finland har gått ned så har bedriften klart å øke sin produksjon og antall ansatte. Bedriften sysselsetter pr. i dag 490 personer. For sin fremgangsrike sysselsetnings- og personalpolitikk samt for sin effektive arbeidsvernvirksomhet ble selskapet belønnet i 1996 med Den Gode Arbeidsgiverens Pris som deles ut av Arbeidsministeriet i Finland.

Sievi var den første verneskoprodusenten i Europa som år 1991 i egenskap av Nordeuropas største og den første i sin bransje fikk sitt ISO 9000-kvalitetssystem sertifisert. Bedriften ble også innvilget, som det første i Europa, rettigheten til å CE-merke hele sin vernesko kolleksjon. Av dette går nå 50% av produksjonen på eksport. Alle Sieviprodukter produseres av lokal arbeidskraft.

År 1997 har Sievin Jalkine Oy som første europeiske skofabrikk tatt i bruk ett godkjent miljøsystem som baserer seg på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljøsystem er gransket og godkjent av Finlands Standardiseringsforbund. Miljøsystemet dekker Sievi-konsernets hele virksomhet i Sievi og i Oulainen samt utdannelse av personalet i konsernets salgsselskap og en garanti om informasjon innenfor bedriften, til deres kunder og underleverandører i hjem- og utland.

 

historia4

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM

Sievi er en foreganger i Europa i når det gjelder produkt- og virksomhetsutvikling. Sievi var den første blandt nordeuropeiske produsenter av vernesko som ble sertifisert i ISO, et internasjonalt kvalitetssystem. Sievi er sertifisert til ISO 9001. Sievi var den første nordiske produsenten av vernesko som fikk rettigheten til å CE-merke sine vernesko. Sievis kunder kan derfor alltid være sikre på at Sievis produkter er godkjent i henhold til kravene til arbeidsmiljø, og at Sievis høye kvalitet alltid går opp mot kundens forventninger.

Gjennomtenkte verne- og sikkerhetsegenskaper

Sievi har flere årtiender med erfaring av produksjon av verne- og yrkessko. Verneskoene er blitt utviklet ut fra de ulike kravene som stilles i forskjellige arbeidsmiljøer. Brukernes behov av komfort, bruksområde og tiltrekkende design på skoene har alltid vært en tungtveiende faktor ved produktutviklingen.

ISO 14001 -MILJØSERTIFIKAT

Sievin Jalkine Oy har som første skofabrikk i Europa blitt bevilget ISO 14001 -miljøsertifikat.

Nordeuropas ledende verneskoprodusent Sievin Jalkine Oy har som første europeiske skofabrikk tatt i bruk et godkjent miljøsystem som baserer seg på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljøsystem er gransket og godkjent av Finlands Standardiseringsforbund. Miljøsystemet dekker Sievi-konsernets hele virksomhet i Sievi og i Oulais samt skolering av personalet i konsernets salgsselskap og en garantert informasjon mellom selskapet og dess kunder samt underleverandører, både i hjemland og utland.

Miljøsystemets viktigste målsetting er å garantere en fornøyd kundekrets, og beholde både arbeids- og livsmiljøet rent og sundt, optimere råmaterial-, vann- og energi forbruk, samt minimere utslipp og avfallsbelastning, arbeide for å bruke og gjenvinne de naturtilganger som er mulig å fornye. Sievin Jalkine Oy:s miljøpolitikk er offisiell og alle selskapets interessegrupper informeres jevnlig.

ISO 14001 -standarden som er basert på miljøsystemet er en viktig konkurransefordel både i den nasjonale og det europeiske markedet. Gjennom å velge et Sieviprodukt kan kunden være sikker på at vareleverandørens prinsipper i virksomheten samt materialinnkjøp minimerer risikoen for skader i miljøet fra avfallstoffer. Målet er at til en hver tid øke nivået for miljøvern. Virksomheten og produksjonens påvirkning på miljø gjennomgår også en kontinuerlig oppfølging.

OHSAS 18001 STYRINGSSYSTEM FOR ARBEIDSMILJØ

Sievis styringssystem for arbeidsmiljø oppfyller kravene i standarden OHSAS 18001.

 

luonto5