Sievi’s arv

Sievin Jalkine OY ble grunnlagt i 1951

Lauri Jokinen grunnla bedriften i 1951 i Sievi stasjonsby ved å ansette fire skomakere til å lage skinnstøvler hjemme i stuen. Like etter oppstarten ble støvler med gummikappe valgt ut som hovedprodukt. Den gang kjent som selve universalfottøyet for hele nasjonen i Finland, og produksjonen av støvlene fortsatte helt frem til 2003.

Fra skomakerverksted til industribedrift 1960-1970

Ideen om vernesko oppstod i 1964 under et besøk på Helsingfors verft hvor de fikk vite skipsbyggernes behov, hvorpå det ble besluttet å sette i gang produksjon av vernesko. Det første industribygget stod ferdig i 1963 og etter det har produksjonslokalene og lagrene blitt utvidet omtrent hvert 10. år.

Spesialisering i vernesko på 1970-tallet

I industrien oppstod det en generell interesse for arbeidssikkerhet og Sievi hadde allerede den gang ferdige produkter for å dekke disse behovene. Sievi satset sterkt på å øke volumet og skolerte aktivt opp nye faglærte ansatte. Dagsproduksjonen passerte 1 000 par i 1976.

Steg mot det internasjonale markedet

På 1980-tallet ble eksporten styrket ved et bedriftsoppkjøp i Sverige. Norge og Danmark var ved siden av Sverige hovedmål for eksporten, men i tillegg undersøkte man også markedene i Canada, England og landene i Mellom-Europa. Sievi fikk i 1991 som den første verneskoprodusenten i Europa sertifisert sitt kvalitetssystem i henhold til ISO 9001-standarden og retten til å CE-merke hele sitt verneskosortiment.  I 1997 fikk Sievi som den første europeiske skoprodusenten sertifisert sitt miljøsystem i henhold til ISO 14001-standarden.

Sievi i dag

Sievi i dag

Sievi i dag

Sievi er den største fottøyprodusenten i Nord-Europa og har sine røtter i Norra Österbotten i Finland. Fottøyet produseres i Finland, hvor Sievi har omlag 500 ansatte. Produksjonsanleggene ligger i Sievi og Oulainen, og her produseres det over 1,1 millioner par fottøy hvert år. Ved anlegget i Oulainen produserer Sievi blant annet lette støvler, og fabrikkens sprøytestøpingsprosess er den mest moderne innen fottøyproduksjon på verdensbasis. Sievi er en av svært få fottøyprodusenter i Europa som bruker denne teknikken.

Sievis produktsortiment består av over 200 produkter til både arbeid og fritid. I 2022 hadde Sievi-konsernet en omsetning på ca. 161 millioner euro. Eksport utgjorde 50 %, og produktene ble eksportert til over 40 land.

For å sikre rask og effektiv levering av produktene startet Sievi våren 2020 den største investeringen i selskapets historie. Utvidelsen ble ferdigstilt sommeren 2023. Investeringen medførte en betydelig økning i produksjons- og lagerkapasiteten ved anlegget i Sievi, og fabrikken vokste fra 230 000 m2 til over 280 000 m2.

Sievi i fremtiden

70 års arv gir et solid grunnlag for å bygge en enda bedre fremtid. De neste årenes investeringer i produksjons-kompetanse og mer moderne logistikksystemer sikrer muligheten til å styrke posisjonen som markedsleder i Nord-Europa.  Vi er en pålitelig partner både for våre kunder og for våre medarbeidere. Bærekraftig produksjon er en del av vår driftsmåte og vi har forpliktet oss til å være karbon nøytrale innen 2035.

Sievi skaper innovasjoner for et sunnere og tryggere arbeidsliv. Vi fokuserer på at brukerne av våre produkter skal ha det bedre mens verden omkring oss endrer seg. Vi ønsker for vår del å bidra til å redusere antall ulykker og satse på at våre kunder, også i fremtiden, får de mest brukervennlige produktene på markedet.

 Sievi retter blikket opp- og fremover. Vi har alltid gjort ting på vår egen måte – Sievi’s måte. Dette er årsaken til at vi har kunnet gi våre kunder en enestående brukeropplevelse, og denne arven verner vi også om i fremtiden.

Sievi-Tools

PIONERER INNENFOR PRESISJON

VI tilbyr kundene våre rask og fleksibel maskinbearbeiding, basert på avansert 3D-teknologi, så vel som sofistikert modellerings- og verktøyproduksjon. Våre produksjonsanlegg er ISO 9001:2008-sertifisert. Vi er en godkjent leverandør av mekaniske komponenter for Airbus. Se også sievitools.fi.

Sievi Tehdas Oulainen10

Sievis verdier

Sievis verdier

Sikkerhet:

I Sievis virksomhet og produkter står sikkerheten øverst. Sievis virksomhet baserer seg på sikre og velfungerende arbeidsrutiner. Sievis produkter fremmer sikkerheten på arbeidsplassen og i fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvikler kontinuerlig innovative og holdbare løsninger for produkter og tjenester, hvilket skaper merverdi for kunden.

Pålitelighet:

Sievi er en pålitelig samarbeidspartner og arbeidsgiver, som arbeider målbevisst, langsiktig og kundeorientert. Sievi står for sine løfter.

Effektivitet:

Sievi utvikler kontinuerlig og systematisk mer effektive driftsrutiner. De tilgjengelige ressursene utnyttes hensiktsmessig ved å gjøre riktige ting på best mulig måte i samsvar med kundens interesser og for å opprettholde konkurranseevnen.

 

Sievis etiske retningslinjer

Vi benytter ansvarlige og etiske framgangsmåter. Felles, etisk akseptable driftsrutiner styrker påliteligheten til Sievis virksomhet og gjør vår virksomhet mer gjennomsiktig i forholdet til alle våre interessegrupper – kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss.

Sievis etiske retningslinjer

Vi benytter ansvarlige og etiske framgangsmåter. Felles, etisk akseptable driftsrutiner styrker påliteligheten til Sievis virksomhet og gjør vår virksomhet mer gjennomsiktig i forholdet til alle våre interessegrupper – kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss.

Overholdelse av lover og regler

Vi følger gjeldende lovgivining og overholder alle avtaler vi har inngått. Vi benytter ingen ulovlige eller begrensende forretningsmetoder. Vi behandler kunder, ansatte og andre interessegrupper likt og rettferdig. Vi respekterer normene i forskjellige kulturer og lovlige framgangsmåter overalt hvor vi har virksomhet.

Ivaretaking av de ansatte

Vi behandler alle våre ansatte likt i samsvar med den internasjonale menneskerettighetserklæringen. (UNGC 1) Vi sørger for trivselen og sikkerheten til våre ansatte i arbeidet. Vi godtar ingen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. (UNGC 6) Vi respekterer hverandres privatliv og konfidensialiteten av personlige opplysninger. Vi respekterer de ansattes frihet til faglig å organisere seg. (UNGC 3) Vi er i mot tvangs- og barnearbeid. (UNGC 4 , 5 ) Vi forventer også at våre leverandører og andre samarbeidspartnere overholder loven og menneskerettighetene. (UNGC 2)

Respekt for naturen

Vi overholder lovene, forskriftene, reglene og forpliktelsene knyttet til miljøet og naturen i vår virksomhet. Vi optimerer bruken av råstoffer, energi og vann og minimerer avfallsmengden. (UNGC 7) Vi fremmer resirkulasjon av materialer og bruker fornybare naturressurser så langt det er mulig. (UNGC 9). Vår virksomhet oppfyller kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001. (UNGC 8)

Kvalitet

Vi er ansvarlige for at våre produkter oppfyller de kvalitetskrav og standarder som er fastsatt for dem. Vi sikrer kvaliteten på våre produkter med regelmessig oppfølging og testing både ved vårt eget testlaboratorium og ved uavhengige testanlegg. Vår virksomhet er i samsvar med kvalitetssystemet ISO 9001.

Ukrenkelighet

Sievi eller ansatte ved Sievi verken gir eller tar i mot penger eller gaver av upassende størrelse eller andre fordeler, som kan anses som en intensjon om å påvirke beslutningsprosessen. (UNGC 10)
Vårt regnskap og våre dokumenter er nøyaktige og beskriver hendelsene på en realistisk måte.

Samfunnsmessig innflytelse

Vi fungerer som en del av samfunnet rundt oss og deltar aktivt i debatter knyttet til vårt eget virksomhetsområde.
Vi er med i bransjens beslutningsorganer.

Overholdelse av etiske retningslinjer

Alle våre ansatte må overholde bedriftens etiske retningslinjer.
Vi forutsetter at våre leverandører, tjenestetilbydere og underleverandører følger etisk praksis, alle gjeldene nasjonale lover og internasjonale avtaler i tillegg til at de respekterer menneskerettighetene. Hvis bedriftens ledelse får vite om at de etiske retningslinjene er brutt, undersøker vi saken og setter ved behov i gang tiltak for å rette opp situasjonen.

 

Sertifikat

Sertifikat

ISO 9001 KVALITETSSYSTEM

Sievi er en foreganger i Europa i når det gjelder produkt- og virksomhetsutvikling. Sievi var den første blandt nordeuropeiske produsenter av vernesko som ble sertifisert i ISO, et internasjonalt kvalitetssystem. Sievi er sertifisert til ISO 9001. Sievi var den første nordiske produsenten av vernesko som fikk rettigheten til å CE-merke sine vernesko. Sievis kunder kan derfor alltid være sikre på at Sievis produkter er godkjent i henhold til kravene til arbeidsmiljø, og at Sievis høye kvalitet alltid går opp mot kundens forventninger.

Gjennomtenkte verne- og sikkerhetsegenskaper
Sievi har flere årtiender med erfaring av produksjon av verne- og yrkessko. Verneskoene er blitt utviklet ut fra de ulike kravene som stilles i forskjellige arbeidsmiljøer. Brukernes behov av komfort, bruksområde og tiltrekkende design på skoene har alltid vært en tungtveiende faktor ved produktutviklingen.

ISO 14001 -MILJØSERTIFIKAT

Sievin Jalkine Oy har som første skofabrikk i Europa blitt bevilget ISO 14001 -miljøsertifikat.

Nordeuropas ledende verneskoprodusent Sievin Jalkine Oy har som første europeiske skofabrikk tatt i bruk et godkjent miljøsystem som baserer seg på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljøsystem er gransket og godkjent av Finlands Standardiseringsforbund. Miljøsystemet dekker Sievi-konsernets hele virksomhet i Sievi og i Oulais samt skolering av personalet i konsernets salgsselskap og en garantert informasjon mellom selskapet og dess kunder samt underleverandører, både i hjemland og utland.

Miljøsystemets viktigste målsetting er å garantere en fornøyd kundekrets, og beholde både arbeids- og livsmiljøet rent og sundt, optimere råmaterial-, vann- og energi forbruk, samt minimere utslipp og avfallsbelastning, arbeide for å bruke og gjenvinne de naturtilganger som er mulig å fornye. Sievin Jalkine Oy:s miljøpolitikk er offisiell og alle selskapets interessegrupper informeres jevnlig.

ISO 14001 -standarden som er basert på miljøsystemet er en viktig konkurransefordel både i den nasjonale og det europeiske markedet. Gjennom å velge et Sieviprodukt kan kunden være sikker på at vareleverandørens prinsipper i virksomheten samt materialinnkjøp minimerer risikoen for skader i miljøet fra avfallstoffer. Målet er at til en hver tid øke nivået for miljøvern. Virksomheten og produksjonens påvirkning på miljø gjennomgår også en kontinuerlig oppfølging.

ISO 45001 STYRINGSSYSTEM FOR ARBEIDSMILJØ

Hos Sievi er vi opptatt av helse og sikkerhet, og vi har en bedriftshelsetjeneste som overholder kravene i standarden ISO 45001. Helse- og sikkerhetsrisikoen vurderes regelmessig, og det gjøres et bevisst arbeid for å unngå ulykker på jobb. De ansattes helse følges opp, og bedriftshelsetjenesten jobber aktivt for å sørge for at alle ansatte er i stand til å utføre sitt arbeid.

CE

Skotøy merket med det felleseuropeiske kvalitetsmerket CE oppfyller kravene i standardene EN ISO 20345 eller EN ISO 20347.

LEATHER WORKING GROUP

Sievin Jalkine Oy er medlem av Leather Working Group. Les mer her.

TehtySuomMadeIn Sin cmyk ilman taustaa

Kiwa

ce 4 logo png transparentUKCA black fill

LWG Subscription Members.png