Privacybeleid van de Sievi -groep

1. Algemeen

De Sievi-groep (hierna genoemd Sievi) omvat de volgende ondernemingen: Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH en Sievi-Tools Oy en onderwerpt zich aan de huidige wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en gegevensbescherming tijdens de uitvoering van haar activiteiten. Dit Privacybeleid omschrijft de regels die Sievi hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679), de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming en de richtlijnen die werden uitgevaardigd door de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

2. Basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op de toestemming van de persoon of de wetgeving van toepassing.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld

De persoonsgegevens die Sievi verzamelt betreft informatie die het individu ons zelf met zijn toestemming heeft bezorgd en informatie die Sievi heeft ontvangen door uitvoering van de wettelijke bepalingen. Deze persoonsgegevens omvatten informatie betreffende sollicitanten, personeel en klanten.

Voor de databases met persoonsgegevens werden voor Sievi rapporten opgemaakt betreffende de gegevensbescherming.

4. Op welke manier worden de persoonsgegevens gebruikt

Sievi gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die overeenstemming zijn met de doeleinden die door de persoon zijn goedgekeurd of door de wetgeving worden vereist.

5. Op welke manier worden de persoonsgegevens bewaard

Sievi houdt de persoonsgegevens alleen bij voor de duur die is vereist of die door de wet wordt verplicht gesteld. Nadien worden de gegevens op een veilige manier vernietigd.

6. Overdracht van persoonsgegevens

Sievi stuurt geen persoonsinformatie door naar derden zonder de goedkeuring van de betrokkene of zonder gewettigde reden. De informatie wordt bovendien ook niet buiten de EU of de EER verspreid.

Indien er, op basis van bovenstaande criteria, informatie wordt overgedragen naar een derde partij, zal Sievi eisen dat de ontvanger van de persoonsgegevens zich onderwerpt aan dezelfde regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens en gegevensbescherming en bovendien akkoord gaat om zich te onderwerpen aan het Privacybeleid van Sievi en/of gelijkwaardige privacyprincipes.

7. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de persoonsgegevens en de vernietiging ervan

Elektronische gegevens worden beschermd met behulp van technische veiligheidsmaatregelen zoals firewall, beveiligingssoftware, gebruikersnamen en wachtwoordbescherming. Gegevens op papier worden bewaard achter slot en grendel. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. De toegang tot persoonsgegevens door anderen wordt beperkt door technische beschermingsmaatregelen en door harde kopieën van deze gegevens te bewaren in een afgesloten ruimte.

8. Risico-evaluatie van de verwerking van persoonsgegevens

Sievi heeft de risico’s gekoppeld aan de verwerking van persoonsgegevens ingeschat en heeft de nodige maatregelen genomen om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. De evaluatie van gegevensverwerking en gegevensbescherming is bij Sievi een continu proces.

9. De noodzaak en correctheid van de geregistreerde informatie

Sievi verzamelt en bewaart alleen de nodige persoonsgegevens en streeft ernaar om de informatie in de database up-to-date te houden. Verouderde informatie en fouten, die in de database worden gevonden, worden gecorrigeerd.

10. Controle en correctie van gegevens

Een persoon, waarvan in de database persoonsgegevens worden bijgehouden, heeft het recht om in de Sievi-database na te gaan welke informatie over zijn persoon wordt bijgehouden en kan in voorkomend geval eisen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd. Detailinstructies betreffende de controle en correctie van gegevens vindt u in de privacyverklaring of in de omschrijving van het persoonsbestand.

11. Wijzigingen aan het Privacybeleid

Sievi volgt de wijzigingen in de wetgeving betreffende gegevensbescherming op de voet en zal zijn privacybeleid indien nodig aanpassen om opnieuw te beantwoorden aan de van kracht zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

SIEVI-GROEP

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tel. +35884881
info@sievi.com
www.sievi.com