Sievi Gedragscode

We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. Gedeelde ethisch aanvaardbare praktijken versterken de betrouwbaarheid van de Sievi bedrijfsvoering en bevorderen de transparantie van onze activiteiten voor alle belanghebbenden – klanten, personeel en de gemeenschap om ons heen.

1. Naleving van wet- en regelgeving

 • We houden ons aan de van kracht zijnde wetgeving en de door ons gesloten overeenkomsten.
 • We maken geen gebruik van onwettige of beperkende handelspraktijken.
 • We behandelen onze klanten, ons personeel en andere belanghebbenden op gelijke en eerlijke wijze.
 • We respecteren de normen en wettelijke praktijken van de verschillende culturen waarin we opereren.

2. Zorgen voor onze medewerkers

 • We behandelen al onze medewerkers op gelijke wijze, volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (UNGC 1)
 • We zorgen voor het welzijn en de veiligheid op het werk van ons personeel.
 • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op het werk. (UNGC 6)
 • We respecteren elkaars privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 • We respecteren de vrijheid van medewerkers om zich professioneel te verenigen. (UNGC 3)
 • We zijn tegen dwang- en kinderarbeid. (UNGC 4 , 5 )
 • We verwachten dat ook onze leveranciers en andere partners de wetgeving en mensenrechten respecteren. (UNGC 2)

3. Respect voor de natuur

 • We zorgen ervoor dat onze activiteiten voldoen aan de wetgeving, regelgeving, regels en verplichtingen op het gebied van het milieu en de natuur.
 • We optimaliseren het gebruik van grondstoffen, energie en water, en minimaliseren de opeenhoping van afval. (UNGC 7)
 • We bevorderen zoveel mogelijk het recyclen van materialen en het gebruik van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. (UNGC 9)
 • Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. (UNGC 8)

4. Kwaliteit

 • We zijn ervoor verantwoordelijk dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde kwaliteitsvereisten en normen.
 • We garanderen de kwaliteit van onze producten door middel van regelmatige inspecties en testen, zowel in ons eigen testlaboratorium als in onafhankelijke testfaciliteiten.
 • Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 9001 voor kwaliteismanagementsystemen.

5. Integriteit

 • Sievi en haar medewerkers zullen geen geld, geschenken of andere voordelen van ongepaste waarde geven of aanvaarden, wanneer dit gezien kan worden als een poging tot beïnvloeding van besluitvorming. (UNGC 10)
 • Onze boekhouding en documentatie zijn nauwkeurig en geven een waarheidsgetrouwe beschrijving van de gebeurtenissen.

6. Sociale rol

 • We opereren als onderdeel van de omliggende gemeenschap en nemen actief deel aan discussies met betrekking tot onze sector.
 • We zijn betrokken bij besluitvormende organen van onze sector.

7. Naleving van de Gedragscode

 • Al onze medewerkers dienen zich te houden aan de ethische richtlijnen van het bedrijf.
 • We verwachten dat onze leveranciers, serviceverleners en subcontractors zich houden aan de ethische praktijken, alle bestaande nationale wetgeving en international verdragen, en dat zij de mensenrechten respecteren.
 • Indien het bestuur van de onderneming zich bewust wordt dat de ethische richtlijnen geschonden worden, zullen de rapporten onderzocht worden en er, wanneer nodig, corrigerende actie ondernomen worden.