SIEVIN EETTISET OHJEET

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin toiminnan luotettavuutta ja edistävät toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

1. Lakien ja asetusten noudattaminen

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia.
 • Emme käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.
 • Kohtelemme asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme.

2. Työntekijöistä huolehtiminen

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.
 • Emme hyväksy työpaikallamme minkäänlaista syrjintää tai häirintää. (UNGC 6)
 • Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.
 • Kunnioitamme työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC 3)
 • Vastustamme pakko- ja lapsityövoimaa. (UNGC 4 , 5 )
 • Odotamme lakien ja ihmisoikeuksien noudattamista myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. (UNGC 2)

3. Luonnon kunnioittaminen

 • Noudatamme toiminnassamme ympäristöön ja luontoon liittyviä lakeja, asetuksia, säännöksiä ja velvoitteita.
 • Optimoimme raaka-aineiden, energian ja veden käyttöä sekä minimoimme jätekuormitusta. (UNGC 7)
 • Edistämme materiaalien kierrätystä ja käytämme uusiutuvia luonnonvaroja mahdollisuuksien mukaan. (UNGC 9)
 • Toimintamme täyttää ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimukset. (UNGC 8)

4. Laatu

 • Vastaamme siitä, että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja standardit.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun säännöllisellä seurannalla ja testauksella sekä omassa testauslaboratoriossamme että puolueettomissa testauslaitoksissa.
 • Toimintamme on ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaista.

5. Lahjomattomuus

 • Sievi tai sen työntekijät eivät anna tai vastaanota rahaa tai mitään sopimattoman suuruisia lahjoja tai muita etuuksia, joita voidaan pitää pyrkimyksenä vaikuttaa päätöksentekoon. (UNGC 10)
 • Kirjanpitomme ja asiakirjamme ovat täsmällisiä ja kuvaavat tapahtumia todenmukaisesti.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Toimimme osana ympäröivää yhteiskuntaa ja osallistumme omaa toimialaamme koskeviin keskusteluihin aktiivisesti.
 • Olemme mukana alan päätöksentekoelimissä.

7. Eettisten ohjeiden noudattaminen

 • Kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa yrityksen eettisiä ohjeita.
 • Edellytämme toimittajiemme, palveluntarjoajiemme ja alihankkijoidemme noudattavan eettisiä toimintatapoja, kaikkia voimassa olevia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavan ihmisoikeuksia.
 • Jos yritysjohdon tietoon tulee, että eettisiä ohjeita on laiminlyöty, ilmoitukset tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.