Sievis etiske regelsæt

Vi overholder ansvarlige og etiske fremgangsmåder. Fælles, etisk acceptable fremgangsmåder styrker pålideligheden i Sievis virksomhed og fremmer virksomhedens gennemsigtighed over for alle vores interessegrupper: Kunderne, medarbejderne og samfundet som helhed.

1. Overholdelse af love og forordninger

 • Vi skal overholde den gældende lovgivning og vores indgåede aftaler.
 • Vi benytter ingen ulovlige eller begrænsende forretningsmetoder.
 • Vi behandler vores kunder, medarbejdere og andre interessegrupper ens og retfærdigt.
 • Vi respekterer forskellige kulturelle normer og lovlige handlemåder overalt, hvor vi opererer.

2. Omsorg for medarbejderne

 • Vi behandler alle vores medarbejdere lige i overensstemmelse med den internationale Menneskerettighedserklæring. (UNGC 1)
 • Vi drager omsorg for vort personales trivsel og sikkerhed i arbejdet.
 • Vi accepterer ingen former for diskriminering eller chikane på vores arbejdsplads. (UNGC 6)
 • Vi respekterer hinandens integritet og fortrolighed i forbindelse med personlige oplysninger.
 • Vi respekterer de ansattes frihed til at organisere sig fagligt. (UNGC 3)
 • Vi er imod anvendelse af tvangs- og børnearbejdskraft. (UNGC 4 , 5 )
 • Vi forventer os også, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere overholder lovgivningen og menneskerettighederne. (UNGC 2)

3. Respekt for naturen

 • I vores virksomhed overholder vi miljømæssige og naturrelaterede love, forordninger, bestemmelser og forpligtigelser.
 • Vi optimerer anvendelsen af råvarer, energi og vand, samtidig med at vi minimerer affaldsbelastningen. (UNGC 7)
 • Vi fremmer genindvinding af materialer og anvender så vidt muligt bæredygtige naturressourcer. (UNGC 9)
 • Vores virksomhed opfylder kravene i miljøsystemet ISO 14001. (UNGC 8)

4. Kvalitet

 • Vi tager ansvar for, at vores produkter opfylder de stillede kvalitetskrav og standarder.
 • Vi sikrer kvaliteten af vores produkter gennem regelmæssig kontrol og afprøvning både i vores eget prøvelaboratorium og hos uvildige prøveinstanser.
 • Vores virksomhed overholder ISO 9001-kvalitetssystemet.

5. Ubestikkelighed

 • Sievi eller deres medarbejdere hverken giver eller tager imod penge eller gaver af upassende størrelser eller andre ydelser, som kan betragtes som forsøg på at påvirke en beslutning. (UNGC 10)
 • Vores bogføring og dokumenter er nøjagtige og beskriver hændelserne korrekt.

6. Samfundsmæssig indflydelse

 • Vi virker som en del af det omgivende samfund og deltager aktivt i de diskussioner, som berører vores eget erhvervsområde.
 • Vi er engageret i de besluttende organer inden for vores branche.

7. Overholdelse af de etiske regler

 • Alle vores medarbejdere skal overholde virksomhedens etiske regler.
 • Vi forudsætter, at vores leverandører, tjenesteleverandører og underleverandører overholder de etiske principper, alle gældende nationale love og internationale aftaler samt respekterer menneskerettighederne.
 • Hvis de kommer til virksomhedsledelsens kendskab, at de etiske regler har været misligholdt, undersøges disse indberetninger, og om nødvendigt træffes de fornødne foranstaltninger, som kan rette op på forholdet.